Medezeggenschap

Wetgeving

De Wet beroep leraar beoogt een continue dialoog tussen leraren en hun schoolleiding over de positie van de leraar in de school aan te moedigen; wie gaat waarover, wat hebben leraren nodig om als professional te kunnen functioneren, zich te kunnen ontwikkelen en wat kunnen leraren en schoolleiding van elkaar verwachten. Het bevoegd gezag stelt in overleg met de leraren een professioneel statuut op waarin de afspraken zijn opgenomen over de manier waarop de zeggenschap van leraren wordt georganiseerd.


De medezeggenschap is geregeld in de Wet medezeggenschap op scholen (Wms). In het primair onderwijs oefenen het personeel van de school en de ouders van de leerlingen de medezeggenschap uit. In het voortgezet onderwijs maken daarnaast ook leerlingen deel uit van de medezeggenschapsraad (MR). Als een bestuur meer scholen bestuurt, is er ook een gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR). Indien bestuur en (G)MR dat willen, kan de medezeggenschap op onderdelen worden uitgeoefend door groepsmedezeggenschapsraden, deelraden en themaraden. De samenwerkingsverbanden passend onderwijs hebben naast een eigen MR, die alleen bestaat uit personeel, ook een ondersteuningsplanraad (OPR).
Op infowms.nl kun je de WMS raadplegen en vind je diverse handreikingen, publicaties, een modelreglement, een modelstatuut en meer.


In het mbo bestaan voor de medezeggenschap drie raden naast elkaar voor respectievelijk personeel, studenten (deelnemers) en ouders: de deelnemersraad (voor studenten), de ouderraad (deze is niet altijd verplicht) en de ondernemingsraad (voor het personeel). Op de ondernemingsraad is de Wet op de ondernemingsraden van toepassing.

In het hbo is de medezeggenschap belegd bij zowel medewerkers als studenten. Een aantal studenten en medewerkers zit in de medezeggenschapsraad van hun instelling. Op de meeste instellingen in Nederland zitten zij samen in één raad, de hogeschoolraad. Dit noemen we het 'ongedeelde stelsel', studenten en personeel zijn niet opgedeeld. Er zijn ook instellingen waar studenten en medewerkers ieder in een eigen onafhankelijke raad zitten: studenten in de studentenraad, medewerkers in de ondernemingsraad. Dit noemen we het 'gedeelde stelsel'. Sommige onderwerpen moeten op grond van de wet door studenten en personeel gezamenlijk worden besproken. Dat gebeurt in de Gezamenlijke Vergadering van de leden van de studentenraad en de leden van de ondernemingsraad. Verder hebben de verschillende (clusters van) opleidingen van de hogeschoolraad hun eigen medezeggenschapsorgaan. Daarin worden de aangelegenheden besproken die specifiek voor dat onderdeel van de hogeschool van belang zijn. Ook in de opleidingscommissies wordt medezeggenschap uitgeoefend. Als daarover een geschil ontstaat, wordt de opleidingscommissie vertegenwoordigd door het medezeggenschapsorgaan.


 

Informatie


Op de site van Sterk Medezeggenschap vind je actualiteiten rondom medezeggenschap in het funderend onderwijs. Je vindt hier toegankelijke informatie over de spelregels rond de medezeggenschap en de rol van de verschillende betrokkenen en inspirerende ervaringsverhalen, podcasts en handige tips.

Onderwijsgeschillen is een onafhankelijke organisatie die de behandeling van geschillen, bezwaren, beroepen en klachten in het onderwijs organiseert.
Medezeggenschapsgeschillen in het PO en VO worden behandeld door de Landelijke Commissie voor Geschillen WMS. Voor leden van de (G)MR'en, besturen en schoolleiders in deze sectoren organiseert Onderwijsgeschillen jaarlijks, met steun van het Ministerie van OCW, het WMS congres.
Bij Onderwijsgeschillen in het mbo: Landelijke Commissie voor Geschillen deelnemers en ouders MBO.
Bij medezeggenschapsgeschillen in het hbo: Landelijke Commissie voor Geschillen medezeggenschap Hoger Onderwijs.

 

ScholingVakbondsleden die zitting hebben in een (G)MR kunnen tegen vergoeding van de werkelijke kosten cursussen door de FvOv laten verzorgen. Beschikbare cursussen:
-basiscursus WMS
-vergadertechniek
-financiën
-functiemix
-onderhandelen

Voor meer informatie, mail ons.