De federatie

Belangenbehartiging


De FvOv onderhandelt namens de verenigingen aan de landelijke cao-tafels. Naast de FvOv zitten hier ook de andere onderwijsvakbonden en de werkgeversorganisaties aan tafel. Daarnaast wordt op decentraal niveau samen met vertegenwoordigers van de andere vakbonden arbeidsvoorwaardenoverleg gevoerd. Dit betreft collectieve afspraken.
Voor individuele rechtspositionele ondersteuning kunnen de leden van de verenigingen terecht bij de juridische afdeling van de eigen vereniging.Aangesloten vakverenigingen

 

Het bestuur


Het bestuur van de FvOv bestaat uit vijf leden, een voorzitter, een vicevoorzitter, een secretaris, een penningmeester en een lid. De bestuursleden worden door de algemene ledenvergadering (alv) gekozen. De voorzitter wordt afzonderlijk gekozen, de rest van de leden verdelen in onderling overleg de bestuurszetels. Iedere aangesloten vakvereniging kan kandidaat-bestuursleden voordragen, waarna de alv de bestuursleden kiest.

Huidige samenstelling

  • Remko Littooij (vanuit VLS, voorzitter)
  • Sandra Roelofsen (vanuit KVLO, vicevoorzitter)
  • Jan Jaap Wietsma (vanuit NVON, secretaris)
  • Arthur Appelman (vanuit BO, lid)
  • Heleen van der Ree (vanuit NVvW, penningmeester)

Het bestuur vergadert tweewekelijks en legt verantwoording af aan de alv.De algemene ledenvergadering

Iedere aangesloten vereniging vaardigt maximaal twee leden af in de alv. De alv is het hoogste orgaan binnen de FvOv en stuurt en controleert het bestuur. De alv vergadert zes keer per jaar. Bij stemming heeft iedere vereniging één stem, ongeacht het aantal leden dat de vereniging inbrengt in de federatie.


De Onderwijskamer


Vakinhoud en belangenbehartiging op arbeidsvoorwaardelijk terrein hangen samen. Onderwijsmensen verwachten van de FvOv aandacht voor vakoverstijgende inhoudelijke aspecten en voor het beroep leraar. De Onderwijskamer van de FvOv houdt zich daar mee bezig.

De Onderwijskamer is in 2014 ingesteld op initiatief van het bestuur van de FvOv en heeft als doel dieper in te gaan op de onderwijsinhoud. De Onderwijskamer adviseert het bestuur van de FvOv over vakoverstijgende onderwijskundige zaken. De FvOv kan zo een krachtiger geluid laten horen over gemeenschappelijke onderwerpen dan de afzonderlijke verenigingen apart.

Een meerwaarde van de Onderwijskamer is dat de FvOv in gezamenlijkheid met name ook op vakinhoudelijk gebied kan lobbyen in gremia waar de verenigingen zelf rechtstreeks geen toegang hebben. Voor de bijeenkomsten van de Onderwijskamer worden vertegenwoordigers van de aangesloten verenigingen van de FvOv en van het Platform VVVO uitgenodigd.