Archief

Nieuwsbrief Arbeidsmarktplatform PO
In de Nieuwsbrief van het Arbeidsmarktplatform PO lees je o.a. de volgende berichten:– Hoe ziet […]
Pensioennieuwsbrief VCP
De wetgeving voor het nieuwe pensioenstelsel ligt voor bij de Eerste Kamer. Eind vorig jaar […]
Stand van zaken en inzet cao-hbo
De huidige cao loopt tot 1 april 2023. Cao-partijen (Algemene Onderwijsbond, FNV, FvOv, CNV Onderwijs […]
Doe mee aan het onderzoek effectieviteit kansrijke interventies
Heeft jouw school interesse om in schooljaar 2023-2024 mee te doen aan onderzoek naar de effectiviteit […]
Tweede selectieronde onderwijszorgarrangementen
Op 1 januari 2023 is het experiment onderwijszorgarrangementen van start gegaan. Er komt nu een […]
Nieuwe meting Gezondheidsmonitor Jeugd
De Gezondheidsmonitor Jeugd geeft inzicht in de gezondheid, het welzijn en de leefstijl van middelbare […]
Subsidie verbetering basisvaardigheden 2023
Elk kind kan goed rekenen en beheerst de Nederlandse taal (lezen, schrijven en mondelinge taalvaardigheid), […]
Voorlopersaanpak voor regionale samenwerking
Samenwerkende schoolbesturen, lerarenopleidingen en de beroepsgroep kunnen zich aanmelden als voorloper voor de ontwikkeling van […]
Flyer Praktijkleren met de praktijkverklaring
Leerlingen in het praktijkonderwijs en uit het vso leren niet alleen uit boeken, maar vooral […]
Impuls open leermateriaal: gebruikers gezocht
Open leermateriaal biedt een kans om het onderwijs verrijken. Het programma Impuls Open Leermateriaal ondersteunt leraren, verbindt […]
Denk mee met OCW – live
Bij het ministerie van OCW vinden we het belangrijk dat leraren en schoolleiders kunnen meepraten […]
Lerarenbeurs verlengd
De lerarenbeurs wordt verlengd. Met de lerarenbeurs kunnen leraren die een opleiding gaan volgen aan […]
Werkagenda Route naar inclusief onderwijs
Minister Wiersma stuurde op 17 maart de ‘Werkagenda Route naar inclusief onderwijs 2035’ naar de […]
Studenten ondersteunen leerlingen
Studentinzet op school biedt sinds 2020 ondersteuning aan leerlingen bij het aanpakken van de (mede […]
Nieuwe cao Onderwijsadviesbureaus
De CAO Onderwijsadviesbureaus 2023 is gereed. De cao heeft een looptijd van 1 januari t/m […]
Meld je aan voor Groeikracht!
Als leraar wil je goede lessen geven. En als schoolleiding wil je goed onderwijs verzorgen. […]
Opbrengsten leerlabs samenwerking vmbo-mbo
Twaalf leerlabs hebben gewerkt aan samenwerking tussen het vmbo en het mbo en het verbeteren […]
Visie kansengelijkheid funderend onderwijs
Op 10 maart stuurde minister Wiersma in een brief zijn visie op de kansengelijkheid in […]
OCW: € 105 miljoen extra om het maximale uit alle leerlingen te halen
In het voortgezet onderwijs trekt minister Wiersma structureel € 105 miljoen uit voor het zogenoemde […]
Einde van corona-adviezen
Het kabinet meldt dat het coronavirus in een nieuwe (endemische) fase is beland, waarin het […]
Onvoldoende veiligheid en ontwikkelmogelijkheden voor nieuwkomerskinderen
Voor kinderen en jongeren die verblijven op gezinslocaties (glo, asielzoekerscentra voor uitgeprocedeerde gezinnen) zijn veiligheid […]
Governance in het mbo
De inspectie heeft het onderzoek ‘Governance in het mbo – een onderzoek naar de rolvervulling […]
Conferentie governance en (mede)zeggenschap
Zet jij je als (G)MR-lid in voor de toekomst van het onderwijs? En wil jij […]
Overleg over cao-vo van start
Op 14 maart is het overleg over de cao-vo van start gegaan. De huidige cao […]
Cao-mbo 2022-2023
In januari informeerden wij jullie over de procesafspraak werkdrukmiddelen VO in cao-mbo. Inmiddels is de […]
10 mei: congres Staat van het onderwijs
Op woensdag 10 mei 2023 presenteert inspecteur-generaal van het Onderwijs Alida Oppers De Staat van […]
Enquête: hoe wordt de (G)MR op jouw school ondersteund?
Om taken goed uit te kunnen voeren, heeft de (gemeenschappelijke) medezeggenschapsraad recht op ondersteuning. Denk […]
Teleurstellende reactie onderwijsministers long-COVID-brief onderwijsbonden
In een brief aan de onderwijsbonden reageren de ministers Dijkgraaf en Wiersma op de oproep […]
Aanmelding praktijkgerichte programma’s havo
In samenwerking met scholen ontwikkelt de SLO praktijkgerichte examenprogramma’s voor havo. Dit sluit aan bij […]
Monitor leskwaliteit wijst uit: veel kansen om lessen te verbeteren
De Inspectie van het Onderwijs heeft in samenwerking met de Universiteit Twente een instrument ontwikkeld […]
Leerlingenprognoses
Prognoses Voion en DUO zijn even goedDe leerlingenprognosemodellen van DUO en Voion zijn even goed. […]
Uitnodiging: breed gesprek governance en (mede) zeggenschap
Zet jij je als leraar of ander onderwijspersoneelslid in voor de toekomst van het onderwijs? […]
Medezeggenschap in mbo kan sterker
De medezeggenschap in het mbo kan beter. Dat is een kwestie van goed organiseren, maar […]
Oriënteren op het beroep van leraar via Praktijkroute havo-Educatie
SLO is op zoek naar VO-scholen met havisten met interesse in onderwijs en educatie die […]
Podcast Platform Samen Onderzoeken
De zesde aflevering van de podcast Samen Onderzoeken staat in het teken van de iXperium Onderzoekswerkplaats […]
FvOv zoekt nieuwe voorzitter
In het onderwijs werken de vakbonden samen met de sectorraden om voor alle werknemers in […]
Kamerbrief tussenbalans bijstelling kerndoelen basisvaardigheden
Minister Wiersma (primair en voortgezet onderwijs) heeft op 23 februari de Tweede Kamer geïnformeerd over […]
Update onderzoek lerarentekort
De omvang van personeelstekort in Nederland groeit, niet op de laatste plaats in het onderwijs. […]
Doe mee aan de monitor LOB!
Leerlingen en studenten goed voorbereiden op hun toekomst is een kerntaak van het onderwijs. Scholen […]
Van kiezen naar leren kiezen
Een handreiking voor loopbaanontwikkeling en begeleiding op havo en vwo. In deze handreiking krijg je […]
Smartphones in de klas?
Wat zijn de effecten van (een verbod op) smartphones, laptops en tablets in de les […]
Stimuleringsregeling Gezonde School
Structurele aandacht voor een gezonde leefstijl op jonge leeftijd vergroot de kans op gezondere kinderen […]
Onderzoek naar vakken en bevoegdheden vo
Onderzoek naar de met Integrale Personeelstelling Onderwijs (IPTO) gemeten aantallen gegeven lesuren naar vak en […]
Staat van de medezeggenschapsraad
Elke twee jaar worden MR-leden in het primair en voortgezet onderwijs gevraagd naar hun ervaringen […]
Subsidieronde IV Vrijroosteren leraren 2023-2025
Het bieden van gelijke kansen in het onderwijs is een opdracht waar scholen iedere dag […]
Nieuwe CAO-SBB
Onlangs is er een nieuwe cao ondertekend die van toepassing is op werknemers van de […]
Gespaarde DI-uren hbo
In de cao-hbo 2020 werd vastgelegd dat de mogelijkheid om DI-uren te sparen per 1 […]
Inspiratiebijeenkomst Samen onderzoekend werken in regionale netwerken
Aan de slag met onderwijskwaliteit Onderwijs, wetenschap en beleid werken in regionale netwerken samen aan […]
Nieuwe regionale arbeidsmarktanalyses
Op basis van data van Centerdata van december 2022 heeft Voion nieuwe regionale arbeidsmarktanalyses gemaakt […]
Video’s met tips voor de procesbegeleider
Een gesprek over werkdruk kan lastig zijn: er zijn veel verschillende meningen en belevingen van […]
Werkdruknorm goedgekeurd door Nederlandse Arbeidsinspectie
Voion heeft de norm Voorkomen en beperken van werkstress in de Arbocatalogus-VO aangepast aan de […]
Symposium Duurzame kansen voor ons pensioen
Op 14 maart 2023 organiseert ambtenarencentrale CMHF in samenwerking met ABP en de TU Delft het symposium […]
Voortgang ontwikkeling voorbeeldfuncties FUWA VO OOP
In 2021 zijn er afspraken gemaakt om nieuwe voorbeeldfuncties te ontwikkelen voor onderwijsondersteunende functies in […]
Groeikracht van start in schooljaar 2023-2024
Groeikracht is een programma dat valt onder Ontwikkelkracht, een programma waar het Nationaal Groeifonds in […]
Ingediende moties bij tweeminutendebat 7 februari
Op 7 februari werden tijdens het tweeminutendebat over onder meer de onderzoekskaders van de inspectie […]
Congres De Staat van het Onderwijs: 10 mei 2023
De Inspectie van het Onderwijs presenteert op 10 mei 2023 het rapport De Staat van […]
Adviestabel opsturen examenwerk naar eerste en tweede corrector 2023
Een belangrijk aandachtspunt in de examenperiode is te zorgen dat het na te kijken examenwerk […]
Wet toekomst pensioenen in Eerste Kamer
Nadat de Tweede Kamer vlak voor het Kerstreces heeft ingestemd met de Wet Toekomst Pensioenen […]
Monitoringsonderzoek strategisch personeelsbeleid
De VO-raad roept bestuurders, schoolleiders en leraren in het voortgezet onderwijs op om deel te […]
Mensen met het post-COVID-syndroom meestal volledig arbeidsongeschikt
In de eerste negen maanden van 2022 heeft UWV 1.239 WIA-beoordelingen uitgevoerd bij mensen met […]
Nieuwe themapagina’s, podcast en webinar voor het PO en VO
De website Onderwijskennis.nl is uitgebreid met nieuwe kennis uit onderzoek, praktische handvatten en voorbeelden uit […]
Schoolbesturen Amsterdam slaan flater met normalisering noodmaatregelen
De samenwerkende schoolbesturen voor primair onderwijs in Amsterdam presenteerden op 30 januari in het Parool […]
Arbeidsmarktplatform PO – Onderwijs maken we samen
Wekelijks zetten zo’n 187.000 mensen in het PO zich in voor onze kinderen en hun […]
Basissubsidie maatwerkregeling ventilatie weer opengesteld
Er komt een tweede aanvraagronde voor de basissubsidie van de maatwerkregeling ventilatie. Schoolbesturen kunnen de basissubsidie […]
Hoe krijgen we onze leerlingen weer ‘aan’?
Op 17 januari vond de dialoogsessie ‘Hoe krijgen we onze leerlingen weer ‘aan’?’ plaats, mogelijk […]
Jaarplan Voion 2023
Ook in 2023 helpt Voion besturen en scholen in het voortgezet onderwijs bij de verdere […]
Leidraad: werken aan onderwijsverbetering in het VO
Deze leidraad ondersteunt scholen in het voortgezet onderwijs om zich tot lerende organisaties te ontwikkelen. […]
Eindelijk invulling aan procesafspraak werkdrukmiddelen VO in cao-mbo
Afgelopen voorjaar is er door sociale partners in het primair en voortgezet onderwijs het onderwijsakkoord […]
Onderwijspersoneel en long covid
De FvOv roept met AOb, CNV Onderwijs, FNV en AVS de ministers Wiersma en Dijkgraaf […]
Schoolbeleid voor smartphones
Scholen willen helderheid: hoe ga je om met smartphones op school? Toestaan of verbieden? Wás […]
Plan van aanpak hoogbegaafdheid
Onderwijs aan hoogbegaafde leerlingen staat al een aantal jaren in de belangstelling en er zijn […]
Controlelijst verdiepende RI&E coronavirus
Ondanks dat in Nederland alle maatregelen tegen het coronavirus zo goed als helemaal zijn opgeheven, […]
Subsidieregeling korte scholingstrajecten verlengd
De Regeling subsidie korte scholingstrajecten vo is verlengd tot en met het kalenderjaar 2023. Werk jij als […]
De week van Samen Opleiden 2023 | Sterk in ontwikkeling
Sterk in ontwikkeling, hét thema dat centraal staat tijdens de Week van Samen Opleiden 2023. […]
Denk mee over onderwijs in het licht van structurele lerarentekorten
Het onderwijs kampt al langer met een tekort aan leraren en dit probleem groeit. Het […]
OCW Dichtbij – NPO onder de loep
Doet jouw school ook mee? Begin dit jaar (van eind januari tot en met half […]
CMHF Pensioenpost
In de editie van de CMHF Pensioenpost december 2022 komen o.a. de volgende onderwerpen aan […]
Schoolontwikkeling en verbetercultuur
Op scholen met een verbetercultuur worden keuzes gemaakt waarbij gebruik gemaakt wordt van bestaande kennis uit […]
Ervaringen en aanpak pestgedrag in het VO
Minister Dijkgraaf (OCW) en minister Wiersma (Primair en Voortgezet Onderwijs) stuurden op 15 december de […]
Rol van inspectie bij overleg onderwijsachterstanden
De inspectie roept op om de wet overleg onderwijsachterstanden te evalueren. Het blijkt dat gemeenten […]
Regionale arbeidsmarktramingen 2022-2027
CentERdata heeft in opdracht van het ministerie van OCW nieuwe regionale arbeidsmarktramingen (2022-2027) opgesteld. De […]
Geen nieuwe leerweg, wel praktijkgerichte programma’s
In een brief, als antwoord op vragen van D66 heeft minister Wiersma enige duidelijkheid gegeven […]
Nieuwe cao AOJ
Na een heel aantal jaren waarin het niet lukte om overeenstemming te krijgen over een […]
Nieuwsbrief Arbeidsmarktplatform PO
In deze laatste nieuwsbrief van het jaar wordt aandacht besteed aan duurzame inzetbaarheid en het creëren […]
Lerarentekorten stijgen naar 9700 fte!
Op 12 december verscheen de trendrapportage over de onderwijsarbeidsmarkt. Hierin zijn de meest actuele cijfers […]
Alles voor jouw (bij)scholing op één website
De website oo.nl biedt een toegankelijk overzicht van alle (bij)scholingsmogelijkheden en vakliteratuur voor onderwijsprofessionals in […]
Actieplan Mind Us: het gaat om jou!
Onderzoeken laten verontrustende cijfers zien over de mentale gezondheid van onze jongeren. Jonge mensen ervaren […]
Verbeteren leesvaardigheid vraagt om inspanningen op school en thuis
De leesvaardigheid van leerlingen in het (speciaal) basisonderwijs is gedaald ten opzichte van 10 jaar […]
Wil jij meer gaan doen aan ontdekkend leren in de klas?
Heb jij behoefte aan ondersteuning bij onderzoekend en ontwerpend leren of W&T projecten? Ben je […]
Maatregelen duurzame inzetbaarheid VO
Er zijn steeds meer werknemers die langer moeten doorwerken. Dat vraagt om een aanpassing van […]
Voorlichtingsbijeenkomst Collectieve werkdrukmiddelen CAO VO
Het proces voor de besteding van de collectieve werkdrukmiddelen kent op hoofdlijnen duidelijke stappen. De […]
Denk mee over digitaal examineren
Op dit moment wordt er gewerkt aan een visie op digitalisering van examens door het […]
SLO ondersteunt bij versterking basisvaardigheden
Als expertisecentrum voor curriculumontwikkeling ondersteunt SLO het onderwijs bij het versterken van de basisvaardigheden van […]
Buitenschoolse kennis zichtbaar maken en benutten
Hoe kunnen we de kennis en vaardigheden die kinderen buiten school hebben ontwikkeld beter benutten? […]
Informatie voor de P(G)MR over de cao-VO 2022
De FvOv organiseert een aantal fysieke bijeenkomsten en online vragenuurtjes voor P(G)MR leden waarin ruimte […]
Examenmonitor 2022
Minister Wiersma heeft de examenmonitor 2022 naar de Tweede Kamer gestuurd. Uit de monitor blijkt […]
Het ABP verhoogt de pensioenen
Het ABP verhoogt jouw pensioen vanaf 1 januari 2023 met 11,96%. Dit is gelijk aan […]
Pilotproject Impuls Open Leermateriaal
In oktober 2022 was de aftrap van het programma Impuls Open Leermateriaal. Partners en stakeholders […]
Voortgangsrapportage masterplan basisvaardigheden
Op 21 november stuurde minister Wiersma (primair en voortgezet onderwijs) aan de Tweede Kamer de […]
Kamerbrief Vrij en veilig onderwijs
Op 18 november stuurde minister Wiersma (primair en voortgezet onderwijs) een brief aan de Tweede […]
Kamerbrief Samen voor beter onderwijs, duidelijk over kwaliteit
Minister Wiersma (primair en voortgezet onderwijs) heeft op 21 november een brief aan de Tweede […]
Nieuwsbrief Arbeidsmarktplatform PO
In de nieuwsbrief van november 2022 staat het belang van het goede gesprek centraal. Als […]
Examens 2023
De minister heeft besloten om de exameneisen weer te herstellen naar de normale situatie. Versoepelingen […]
Nieuwe leerweg vmbo
Minister Wiersma (Primair en Voortgezet Onderwijs) heeft geantwoord op vragen naar aanleiding van de Verzamelbrief […]
Derde voortgangsrapportage Nationaal Programma Onderwijs
De rapportage blikt terug op de uitvoering en opbrengsten van het programma Nationaal Programma Onderwijs […]
Meer meldingen bij vertrouwensinspecteurs
In het schooljaar 2021-2022 hebben de vertrouwensinspecteurs van de Inspectie van het Onderwijs 1742 meldingen […]
Definitieve teksten cao-VO en cao-PO 2022-2023
De definitieve tekst van de cao-VO 2022-2023 is beschikbaar. Klik hier voor de cao-VO 2022-2023. […]
Hoe kun je een langere werkweek stimuleren?
Het primair onderwijs staat bekend als een sector waarin relatief veel in deeltijd wordt gewerkt. […]
Terugkijken: webinar Medezeggenschap en het NPO
Dinsdag 11 oktober vond het webinar Medezeggenschap en het Nationaal Programma Onderwijs plaats. Want welke […]
Effecten voor- en vroegschoolse educatie
Achterstanden van leerlingen in het basisonderwijs kunnen door goede voor- en vroegschoolse educatie worden teruggedrongen. […]
Sectorrapportages 2022 PO en VO
De PO-Raad en de VO-raad publiceerden op 10 november de sectorrapportages voor het primair onderwijs […]
Niet-lesgebonden taken in kaart brengen
Hoe kunnen de niet-lesgebonden taken van docenten beter aansluiten bij de wensen, behoeften en competenties […]
Uitkomst Fuwa-onderzoek
Reactie sociale partners (FvOv, AOb, CNV Onderwijs, PO-Raad, FNV en AVS) op rapport Leeuwendaal AanleidingIn […]
FvOv: manifest onderwijshuisvesting blijft actueel
Meerdere belanghebbenden in het onderwijs roepen het kabinet op te zorgen voor goede, gezonde en […]
Uitnodiging breed gesprek governance (mede)zeggenschap
Wil jij helpen bij het verbeteren van de kwaliteit van het onderwijs in Nederland? Dan […]
Gratis toegang database wetenschappelijke artikelen
Sinds oktober 2019 kunnen alle leraren in het primair onderwijs, voortgezet onderwijs en middelbaar beroepsonderwijs […]
CMHF Pensioenpost
In de CMHF Pensioenpost van november is als belangrijkste onderwerp opgenomen: Kaders of details: de […]
Eindtoets wordt doorstroomtoets
In 2023-2024 verandert de eindtoets in het primair onderwijs in een doorstroomtoets en wijzigt het […]
Kamerbrief lerarenstrategie PO en VO
Op 21 oktober jl. stuurde minister Wiersma een update van de lerarenstrategie PO en VO […]
Verbeteraanpak passend onderwijs 2022
Er komt veel informatie af op samenwerkingsverbanden. Het document Maatregelen verbeteraanpak passend onderwijs 2022 geeft een overzicht […]
Advies: Taal en rekenen in het vizier
Pak factoren die de kwaliteit van het taal- en rekenonderwijs bepalen langdurig en in samenhang […]
Regionale data (on)bevoegd en benoembaar gegeven lessen
Gemiddeld wordt 88 procent van de lessen in het voortgezet onderwijs gegeven door een leraar […]
FvOv/ABP-informatieavonden ‘Zo zit dat met jouw pensioen!’
Pensioen is belangrijkOnze samenleving verandert voortdurend en jouw pensioen verandert mee. Veranderingen in AOW-leeftijden, opbouw […]
Wat betekenen de cao-afspraken over werkdrukverlichting voor jouw school?
Via het Onderwijsakkoord is er vanaf schooljaar 2022/2023 structureel 300 miljoen euro per jaar beschikbaar […]
Aanvullende afspraak sociale partners werkdrukmiddelen
Onlangs is de Regeling aanvullende bekostiging strategisch personeelsbeleid, begeleiding en verzuim VO gepubliceerd. In deze […]
Betaald ouderschapsverlof
Per 2 augustus is de Wet betaald ouderschapsverlof in werking getreden. Welk effect heeft deze […]
WMS-congres 16 november
Op woensdag 16 november 2022 vindt het 16e WMS congres ‘knap staaltje medezeggenschap’ plaats. Het congres […]
Oproep aan Tweede Kamer voor stevige borging kwaliteit en carrière in het mbo
Volgende week debatteert de Tweede Kamercommissie Onderwijs, Cultuur en Wetenschap met minister Dijkgraaf over de […]
Gelijke Kansen Alliantie: 264 interventies
Niet ieder kind of iedere jongere vindt makkelijk zijn weg binnen het onderwijssysteem. Het verschil […]
Webinar werkplaats onderwijsonderzoek POINT
Op donderdag 8 december kan je van 12.00 – 13.00 uur deelnemen aan een interessant […]
Wat zijn voor jou belangrijke onderwijsthema’s voor leidraden po en vo?
Het Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek (NRO) zoekt onderwijsprofessionals (po/vo) die willen meedenken over thema’s voor de […]
Gezocht: innovatieve oplossingen voor meer duurzaamheid in het onderwijs
Steeds vaker klinkt de roep om meer duurzaamheid in het onderwijs. Ook leraren, leerlingen, studenten […]
Kamerbrief over inzet Werkagenda mbo
Minister Dijkgraaf (OCW) presenteerde op 20 oktober de Tweede Kamer de inzet voor de Werkagenda mbo. […]
Kamerbrief scholen aan de slag met subsidie basisvaardigheden
Op 21 oktober jl. informeerde Minister Wiersma (Primair en Voortgezet Onderwijs) de Tweede Kamer over […]
Resultaten Centrale Eindtoets 2022
Het College voor Toetsen en Examens publiceerde in Terugblik 2022 de resultaten van de centrale […]
Handreiking Samen naar School-initiatieven
Eind september verscheen de Handreiking Samen naar School-initiatieven. Deze handreiking voorziet het veld van belangrijke informatie […]
Aanmelding LAKS-monitor is geopend
Het Landelijk Aktie Komitee Scholieren (LAKS) zet zich in voor de belangen van scholieren. Daarom […]
Webinar Medezeggenschap en NPO
Dinsdag 11 oktober vond het webinar Medezeggenschap en het Nationaal Programma Onderwijs plaats, waarin het […]
Nieuwsbrief Arbeidsmarktplatform PO
De personeelstekorten in het primair onderwijs lopen verder op. Volgens prognoses uit de recent gepubliceerde […]
Inspiratiebijeenkomst Wereldburgerschap PO
Hoe geef je leerlingen internationale ervaring mee op school en werk je daarmee aan (wereld)burgerschap?Niet […]
CMHF Pensioenpost
In de CMHF Pensioenpost van oktober 2022 vind je informatie over o.a. Uitstel nieuwe pensioenwet […]
Symposium Duurzame kansen voor ons pensioen
Op 3 november 2022 organiseert de ambtenarencentrale CMHF samen met ABP het (gratis) symposium: Duurzame kansen […]
Voortgangsrapportage NPO en evaluatie servicedocumenten
Minister Dijkgraaf (OCW) geeft antwoorden op vragen over de tweede voortgangsrapportage Nationaal Programma Onderwijs in […]
Onderzoeksrapport Aanpak coronacrisis
Minister Kuipers (VWS), minister Yeşilgöz-Zegerius (Justitie en Veiligheid), minister Helder (Langdurige Zorg en Sport) en […]
Alive and clicking: jongeren en digitale participatie
Technologie biedt tal van mogelijkheden om burgers bij de democratie te betrekken. Daarbij kunnen we, […]
Nieuwe publicaties Onderwijsonderzoek Amsterdam
Binnen de Werkplaats Onderwijsonderzoek Amsterdam (WOA) voeren scholen en kennisinstellingen sinds 2016 samen onderzoek uit naar thema’s […]
Verkenning Inzet intelligente technologie
Leraren, docenten, hun leidinggevenden, bestuurders en de overheid: allen hebben een cruciale rol bij de […]
Leraren van het jaar 2022
Op woensdag 5 oktober, vanuit College de Brink in Laren, namen de vier winnaars van […]
Subsidie onderzoeksprogramma Onderwijsondersteuning
Het onderzoeksprogramma Onderwijsondersteuning 2021-2025 heeft als doel om onderwijsprofessionals binnen scholen en samenwerkingsverbanden voor passend […]
Docentvluchteling voor de klas
DVDK (Docentvluchteling voor de Klas) wil docenten die gevlucht zijn naar Nederland zo goed mogelijk […]
Voion voor informatie en meepraten
Voion ondersteunt besturen en scholen in het voortgezet onderwijs via twee kernopgaven: Optimaliseren onderwijsarbeidsmarkt & […]
Inspectie versterkt toezicht in het funderend onderwijs
De basisvaardigheden staan de afgelopen jaren onder druk, en de urgentie is groot voor alle […]
Mbo Onderzoekswerkplaats gepersonaliseerd leren met ICT
De MBO Onderzoekswerkplaats Leren met ict bestaat 4 jaar. Tijd op terug te blikken. De […]
Kennisvraagstukken rondom gepersonaliseerd leren met ICT
De Kennistafel Gepersonaliseerd leren met ict heeft casusonderzoek gedaan naar gepersonaliseerd leren met ict. Daarin werden vraagstukken […]
Ventilatie op scholen en langetermijnaanpak onderwijshuisvesting
Op 30 september informeerde Minister Wiersma (Primair en Voortgezet Onderwijs) de Eerste en Tweede Kamer over […]
Nederlandse Onderwijspremie 2023
In oktober opent het NRO de call om onderwijsteams voor te dragen voor de Nederlandse […]
Teksten nieuwe cao vo beschikbaar
De teksten van de nieuwe cao vo 2022-2023 zijn beschikbaar. Hier vind je de cao […]
Wet Toekomst Pensioenstelsel
De Tweede Kamer is afgelopen week begonnen met de parlementaire behandeling van de nieuwe pensioenwet. […]
Opbrengsten TRENDS congres
Vrijdag 23 september vond het TRENDS congres plaats van het SchoolleidersregisterPO; een dag vol inspiratie, kennisdeling […]
Sectoranalyse duurzame inzetbaarheid hbo
De analyse geeft inzicht in de problematiek op het gebied van duurzame inzetbaarheid en eerder […]
Onderwijsveld cruciaal bij opmars intelligente technologie
Leraren, docenten, hun leidinggevenden, bestuurders en de overheid: allen hebben een cruciale rol bij de […]
Versterken basisvaardigheden: kennis en handreikingen
Taal en rekenen zijn belangrijke basisvaardigheden om te kunnen meedoen in de samenleving. Dat geldt […]
Onderwijsraad vraagt input voor twee adviezen
Advies Europa en onderwijsVanaf 2023 dient zich een aantal mijlpalen aan die bepalend zijn voor […]
PISA-onderzoek 2022
PISA is een afkorting voor Programme for International Student Assessment. Het is een internationaal vergelijkend onderzoek dat de vaardigheden […]
Website voor les op afstand vernieuwd
Tijdens de coronapandemie was de website lesopafstand.nl een vraagbaak voor onderwijs op afstand. De website […]
Oproep tot herziening van het overlegstelsel funderend onderwijs
Vandaag, 28 september, hebben we als gezamenlijke bonden onze zorgen over het overlegstelsel naar buiten […]
Aansluiting onderwijs op de arbeidsmarkt 2020 en 2021
Er zijn nieuwe cijfers beschikbaar over de aansluiting van onderwijs op de arbeidsmarkt. Deze cijfers […]
Verrassend Passend
Passend onderwijs is continu in ontwikkeling. Betrokkenen in scholen en samenwerkingsverbanden maken keuzes, reflecteren daar […]
Gezondheid en welzijn van jongeren in Nederland
De jeugd heeft de toekomst. Daarom is het essentieel om te weten hoe het met […]
Website nieuwe pensioenregels
Op de website Onsnieuwepensioen.nl kunnen Nederlanders informatie op hoofdlijnen vinden over de voorgenomen nieuwe regels […]
Ziekteverzuimcijfers 2021 VO
Het ziekteverzuimpercentage van het onderwijzend en onderwijsondersteunend personeel is in 2021 ten opzichte van 2020 […]
Nieuwe website Stichting Onderwijsgeschillen
Het is niet eenvoudig om als ouder, leerling, student of werknemer in het onderwijs te […]
Welzijn en communicatie in het PO
Met meer aandacht voor welzijn en goede communicatie kunnen leidinggevenden ervoor zorgen dat medewerkers behouden […]
Online magazine: innovaties in het po
Het magazine Innovaties in het po van het Arbeidsmarkplatform PO blikt terug op een bewogen […]
Onderwijsraad: werkprogramma 2023
Het Werkprogramma 2023 van de Onderwijsraad omvat de adviezen die de Onderwijsraad de komende periode […]
Kom in actie voor diversiteit!
Een nieuw schooljaar staat voor de deur. In september 2022 vragen Young Impact, KRO-NCRV en […]
Informatiemanagement op school; hoe en waarom?
Scholen zijn grootverbruikers van informatie, vaak zonder dat ze zich hiervan bewust zijn. Als je […]
De week van de starter
Van 10 t/m 14 oktober vindt voor de tweede keer de Week van de Starter […]
Kabinet ga aan de slag met eigen oproep!
Vandaag hebben de vier centrales van Overheidspersoneel een brief aan premier Rutte gestuurd. In deze […]
Hoe kan je digitale geletterdheid invoeren in het onderwijs?
Zestien scholen hebben vier maanden gewerkt aan een visie op digitale geletterdheid. Hoe pakte dat […]
Symposium Jong in de 21ste eeuw
Het symposium vindt plaats op woensdag 14 september vanaf 10:30 uur in Utrecht, maar is […]
Oproep: Hoe ben jij schoolleider geworden?
Ben jij schoolleider, afdelingsleider of teamleider en wil je delen hoe en waarom je dit […]
Antwoorden op Kamervragen over burgerschapsonderwijs
Minister Wiersma (Primair en Voortgezet Onderwijs) geeft antwoord op Kamervragen naar aanleiding van enkele berichten […]
SLO zoekt teamleden om de kerndoelen te actualiseren
Welke inhoud is essentieel in het primair onderwijs én in de onderbouw van het voortgezet […]
Finalisten verkiezing Leraar van het jaar
De finalisten voor de Leraar van het jaar-verkiezing zijn bekend. Op 5 oktober is de […]
Coronascenario’s doordacht; handreiking voor noodzakelijke keuzes
Op dit moment is het coronavirus niet meer dominant aanwezig in het maatschappelijk leven. Het […]
Coronabesmetting: RI&E en sectorplan
Met de invoering van het Sectorplan COVID-19 voor het funderend onderwijs hebben sociale partners besloten […]
Wet BHB en Medezeggenschap
Op 1 augustus 2022 is het tweede deel van de Wet bestuurlijke harmonisatie beroepsonderwijs (Wet […]
Webinar Onderwijs vanuit hoge verwachtingen
Verwachtingen die je als leerkracht (onbewust) van leerlingen hebt, kunnen leerprestaties beïnvloeden. Hoe word je […]
Deel je ervaringen met het Nationaal Programma Onderwijs
Werk je op een school? Dan hoort OCW graag wat jouw ervaring is met het […]
Omgaan met autisme in de klas
Door passend onderwijs volgen steeds meer leerlingen met een autismespectrumstoornis regulier onderwijs. Hoe ga je […]
Kamerbrief kansen van nieuwkomers binnen vmbo basis en kader
Op 30 augustus jl. informeerde minister Van Gennip (SZW) de Tweede Kamer over de kansen […]
Matchmakingsbijeenkomst Kennis voor onderwijs van de toekomst
Donderdagmiddag 29 september 2022 organiseert het NRO een online matchmakingsbijeenkomst voor de subsidierondes van het […]
Informatiebijeenkomsten voor lerarenbeurzen
Leraren die overwegen om een onderzoeksbeurs aan te vragen bij het NRO of NWO, kunnen […]
Festival Ontwikkeling Telt!
Meer dan 160 professionals delen op 22 september (online) en 13 oktober (Den Haag) hun […]
Handreiking Signaleren voor het VO
Het Trimbos instituut heeft een handreiking opgesteld die professionals in de school helpt bij het […]
Internetconsultatie aanpak vermindering thuiszitters
Er staan twee consultaties open over de aanpak van de vermindering van het aantal thuiszitters; […]
Sectorplannen Corona Onderwijs niet robuust genoeg!
In de afgelopen tijd heeft er met vele partijen uit de onderwijspolder overleg plaatsgevonden over […]
Subsidie voor de Rijke Schooldag
Van 22 augustus t/m 30 september kunnen scholen subsidie aanvragen voor De Rijke Schooldag. Binnen […]
Bijstelling onderzoekskaders Inspectie
De ministers van onderwijs hebben de bijgestelde onderzoekskaders vastgesteld zoals die per 1 augustus 2022 […]
Subsidie verbeteren basisvaardigheden
Scholen kunnen de subsidie aanvragen van 16 augustus 9.00 uur tot en met 23 september […]
CMHF Pensioenpost
In Pensioenpost nr. 2 van de CMHF kun je o.a. nieuws lezen over de tussentijdse […]
Webinar Medezeggenschap en het NPO – 13 september
In april stuurde de minister voor Primair en Voortgezet Onderwijs Dennis Wiersma een brief aan […]
Teksten nieuwe cao po beschikbaar
Na het afsluiten van de bijzondere cao waarin de beloning tussen PO en VO werd […]
Nieuw: Expertisepunt Burgerschap
Het Expertisepunt Burgerschap is een samenwerking tussen Stichting School & Veiligheid, het Kennispunt MBO Burgerschap, […]
Peiling lesobservatieinstrument ICALT
Het Arbeidsmarktplatform PO doet in opdracht van het bestuur een peiling naar de naamsbekendheid en […]
Manifest ondertekend om stagediscriminatie tegen te gaan
Veel studenten in het hoger onderwijs kunnen moeilijk een stageplaats bemachtigen of krijgen te maken […]
Bestuursakkoord hoger onderwijs en onderzoek  
Hogescholen, universiteiten en het ministerie van OCW hebben een bestuursakkoord gesloten. Doel van het akkoord […]
Politieke wensregels en de pensioen werkelijkheid
Blog van CMHF-voorzitter Marc de Natris Onlangs ontving ik een bericht van ABP dat mijn […]
Tussenadvies wetenschappelijke curriculumcommissie
De wetenschappelijke curriculumcommissie heeft het vierde tussenadvies opgeleverd. Dit advies gaat over periodieke herijking van […]
Kamerbrief aanvullend onderwijs
Op 29 juni informeerde minister Wiersma een de Tweede Kamer over de uitvoering van moties […]
Kamerbrief over lerarenstrategie
Op 1 juli informeerde minister Wiersma de Tweede Kamer over maatregelen om het lerarentekort aan […]
‘Er zit zóveel kennis achter Gezonde School’
Gezondheidswetenschapper Vivian Kruitwagen is al geruime tijd betrokken bij de aanpak Gezonde School: “Iedereen die […]
Onderhandelaarsakkoord cao- OMO
De cao-onderhandelingen over een nieuwe cao-OMO werden, in afwachting van de uitkomst van de onderhandelingen […]
Schoolscan: vertragingen en behoeften analyseren in PO en VO
Vanaf het vroege voorjaar brengen schoolleiding en leraren, in gesprek met bestuur, gemeente, ouders en […]
Handreiking schoolgaande jongeren & inburgering geactualiseerd
Op 1 januari 2022 is de Wet inburgering 2021 in werking getreden. Voor scholen, docenten en […]
€140 miljoen voor extra aanpak verbetering ventilatie
Het ministerie van OCW komt met een maatwerkregeling van € 140 miljoen om noodzakelijke urgente […]
Podcast De rol van een primor en didactor
In deze podcast Samen Onderzoeken gaat het  over de meerwaarde van kartrekkers binnen een stichting […]
Aan de slag met diversiteit en inclusie: inspiratiesessies
Het Arbeidsmarktplatform PO zet diversiteit en inclusie op de agenda. De samenleving wordt steeds diverser […]
Leden van FvOv-verenigingen stemmen in met cao’s PO en VO
Tot en met 4 juli konden de leden van de FvOv-verenigingen zich uitspreken over de […]
Klassenboei: zet klasgenoten in bij ‘schoolmissers’
De Stichting JongPIT heeft ten doel dat alle jongeren volwaardig kunnen meedoen in de maatschappij. […]
Cao-mbo
De teksten van de cao-mbo 2022-2023 zijn gepubliceerd en kun je hier downloaden. Klik hier […]
ABP verhoogt de pensioenen
Het ABP heeft besloten om de pensioenen te verhogen met 2,39%. Dit percentage is de […]
43 scholen ontvangen predicaat Excellente School 2022-2025
Op 27 juni ontvingen 43 scholen het predicaat Excellente School 2022-2025. De predicaten zijn voor […]
Subsidie tweede lerarenopleiding
Leraren die bevoegd zijn en een tweede lerarenopleiding willen volgen waarvoor instellingscollegegeld betaald moet worden, […]
Verslag webinar Professionaliseren MR
Dinsdag 21 juni vond het webinar van Sterk Medezeggenschap plaats, waarin het professionaliseren van de […]
Meer mensen maken een carrièreswitch naar het basisonderwijs
Steeds meer mensen kiezen voor een carrière in het onderwijs. Kozen in 2015 nog nauwelijks […]
Pilot praktijkgerichte programma’s vmbo
Het ministerie van OCW heeft de conceptexamenprogramma’s van 13 praktijkgerichte programma’s voor het vmbo (GL&TL) vastgesteld. […]
Informatie en praktijkvoorbeelden vrijwillige ouderbijdrage
Scholen mogen ouders om een vrijwillige ouderbijdrage vragen voor extra activiteiten buiten de lessen om. […]
Uitwerking langetermijnaanpak COVID-19
De ministers Kuipers (VWS), Adriaansens (EZK) en Van Gennip (SZW) stuurden op 13 juni de […]
Subsidieregeling capaciteitentesten 2021-2023
In april 2020 sloten scholen vanwege corona hun deuren. Hierdoor maakten toenmalige leerlingen van groep […]
Suïcidepreventie in het onderwijs
Scholen en universiteiten zijn onmisbaar bij het opvangen van signalen van jongeren met suïcidaal gedrag. Daarnaast […]
Kennis voor onderwijs van de toekomst
Het onderzoek naar landelijke onderwijsthema’s vormt de eerste lijn van de onderzoeksprogrammering van het NRO […]
Onderhandelaarsakkoord over nieuwe cao-PO
Onderhandelaars van de PO-Raad en de vakbonden AOb/FNV, CNV Connectief, FvOv en AVS zijn het […]
Onderhandelaarsakkoord cao-vo
Vakbonden, waaronder de FvOv, en werkgevers zijn tot een onderhandelaarsakkoord gekomen voor de cao-vo. Er […]
Leden stemmen in met nieuwe cao-mbo
De leden van de FvOv hebben, net als de achterbannen van de andere onderwijsbonden en […]
Jaarverslag VCP 2021
De Vakcentrale voor Professionals (waarbij de FvOv is aangesloten) heeft op 16 juni de publieksversie […]
Pensioenlabel: grip op arbeidsvoorwaarde pensioen
Grip op je pensioen: dat zou voor iedereen vanzelfsprekend moeten zijn. De VCP vindt daarom […]
Anti-pestprogramma PRIMA
Vanuit het ZonMw Implementatieproject krijgen maximaal 30 scholen het komend schooljaar 2022/2023 de kans om […]
Referentieraming leerlingen en studenten 2022 beschikbaar
De Referentieraming 2022 van leerlingen en studenten in het Nederlandse bekostigde onderwijs is op 23 […]
Beoordeling leerresultaten primair onderwijs schooljaar 2022/2023
Vanwege de coronacrisis besloot de inspectie de resultaten in het schooljaar 2021/2022 niet te beoordelen. […]
Kwaliteit van de RI&E gaat omhoog
Om de kwaliteit van de risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E) en daarmee de kwaliteit van de […]
Grootste deel VO-werknemers ook in 2021 tevreden met hun baan
Uit de analyse van de NEA – Nationale Enquête Arbeidsomstandigheden – voor het voortgezet onderwijs […]
Twee vacatures
De FvOv is op zoek naar: – Twee beleidsmedewerkers voor ieder 0,4 fte (kan ook eventueel […]
Geslaagden: gefeliciteerd!
De FvOv feliciteert alle geslaagden en hun docenten met het behalen van het diploma. Een […]
Beleidsreactie op evaluatie servicedocumenten corona mbo en HO
Minister Dijkgraaf (OCW) stuurde op 1 juni jl. de Tweede Kamer de eindrapportage over de […]
Meisjes in 2020/’21 opnieuw lager schooladvies
Meisjes in groep acht kregen in het schooljaar 2020/’21 een lager schooladvies dan in de […]
Internetconsultatie wet Inburgering
Tot 29 juni a.s. kan je deelnemen aan een internetconsultatie over wijzigingen in het Besluit […]
Webinar: De MR op jouw school professionaliseren
Om je werk als (G)MR-lid goed te kunnen doen, is het belangrijk dat je goed […]
Gezocht: deelnemers kennislabs
SPRONG Voorwaarts is een anders georganiseerd netwerk van onderwijsmensen. Met oog voor eigenheid en gelijkwaardigheid wordt samengewerkt aan […]
CMHF Pensioenbijeenkomst
Op 27 juni a.s. om 10.00 uur organiseert de CMHF in het NBC te Nieuwegein […]
Cao-PO 2022
Op 20 mei jl. is de nieuwe cao-PO definitief vastgesteld en ondertekend door de onderwijsbonden […]
Nederland krijgt nationaal centrum voor wetenschapscommunicatie
Minister Dijkgraaf (OCW) wil dat we als land steviger staan voor de wetenschappelijke feiten en […]
Verantwoordingsonderzoek ministerie OCW 2021
De Algemene Rekenkamer heeft onderzoek gedaan naar het Jaarverslag 2021 en de bedrijfsvoering van het Ministerie […]
Voorstellen kansengelijkheid en basisvaardigheden
Op 13 april jl. werd de Staat van het Onderwijs 2022 gepresenteerd. In vervolg daarop […]
Onderhandelaarsakkoord voor nieuwe cao-mbo
Onderhandelaarsakkoord voor nieuwe cao-mbo De FvOv heeft samen met de andere onderwijsvakbonden een onderhandelaarsakkoord gesloten […]
Onderzoek Gezondheid en Welzijn van Scholieren 2022
Aandacht voor de mentale gezondheid van de jeugd is door de coronacrisis belangrijker dan ooit. […]
Vraagstukken bij gepersonaliseerd leren met ict
Gepersonaliseerd leren met ict heeft in de onderwijspraktijk veel verschillende betekenissen en verschijningsvormen. Scholen hebben vragen […]
SER-advies personeelstekort maatschappelijke sectoren
De SER ziet goede mogelijkheden voor de korte termijn om de krapte op de arbeidsmarkt […]
Voortgang cao-VO overleg
In de afgelopen weken hebben er diverse overleggen plaatsgevonden over een nieuwe cao-VO. De belangrijkste […]
Een akkoord maar niet bij iedereen een hosanna-stemming
Gisteren hebben de FvOv-verenigingen zich uitgesproken voor het onderhandelaarsakkoord voor de cao-po. Daarmee, gegeven het feit […]
Dialoogsessie Nationaal Programma Onderwijs op 29 juni
Nu het Nationaal Programma Onderwijs een jaar loopt leeft bij veel scholen de behoefte aan […]
Nieuwe website met loopbaanperspectieven
In mei 2022 is de website www.loopbaanlerarenpo.nl gelanceerd. Leraren kunnen er zien wat hun ontwikkelmogelijkheden en eventuele […]
Save the date WMS congres
Op 16 november zal het WMS congres plaatsvinden in de ReeHorst in Ede.
Inschrijven voor de 3e landelijke conferentie vso-pro-(v)mbo
Alle jongeren uit het praktijkonderwijs, het voortgezet speciaal onderwijs en de mbo-entreeopleiding hebben talent. Dat […]
Verkiezingen Verantwoordingsorgaan ABP
De voorlopige uitslag van de verkiezingen voor het Verantwoordingsorgaan ABP is bekend gemaakt, helaas met […]
De cao-onderhandelingen in het voortgezet onderwijs verlopen moeizaam
De cao-VO is 1 januari jl. afgelopen en hoewel deze stilzwijgend is verlengd tot eind […]
Masterplan Basisvaardigheden
Op 12 mei stuurde minister Wiersma zijn plannen voor de aanpak van de basisvaardigheden naar […]
Webinar De stem van de lerende
Het Steunpunt Passend Onderwijs, het Platform Samen Opleiden & Professionaliseren en Hogeschool VIAA verzorgden een […]
Jaarverslag Voion 2021: In dialoog met het onderwijsveld
Op 10 mei publiceerde Voion het jaarverslag over het jaar 2021. Hoe heeft Voion het […]
Evaluatierapport referentiekaders taal en rekenen
De afgelopen maanden is in opdracht van OCW door Researchned, het Expertisecentrum Nederlands en SLO […]
Onderzoek duurzame inzetbaarheid in het PO
Met plezier, energiek en vitaal je werk kunnen blijven doen: dat is het idee van […]
Evaluatieonderzoek Lerarenbeurs en professionalisering
Minister Dijkgraaf (OCW) en minister Wiersma (Primair en Voortgezet Onderwijs) stuurden op 28 april jl. […]
Aanmeldperiode voorloperstraject ‘Rijke Schooldag’ geopend
De Gelijke Kansen Alliantie nodigt scholen en gemeenten met een bestaande variant van een verlengde […]
Sociale (on)veiligheid van docenten in beeld gebracht
De overgrote meerderheid van de docenten in het voortgezet onderwijs voelt zich veilig op school. […]
Panelleden gezocht voor het werkendenpanel
Ben jij werknemer of werk je als zelfstandige? Ben je geïnteresseerd in het thema burn-outklachten […]
Informatieve pensioenbijeenkomst Wet Toekomst Pensioenen
Op woensdag 30 maart heeft de Tweede Kamer de Wet Toekomst Pensioenen ontvangen. Om deze […]
Onderhandelaarsakkoord cao primair onderwijs
Op 22 april is er met minister Dennis Wiersma door de vakbonden (waaronder de FvOv) […]
Instructeursbeurs mbo
Ben je instructeur in het mbo en wil je een associate degree of een bacheloropleiding […]
Internetconsultatie studiesucces in het mbo
Iedere dag staat voor jou als docent de kwaliteit van het mbo onderwijs centraal. Want […]
Deel je kennis en ervaring op het Ontwikkeling Telt Festival 2022!
De Rijksoverheid en de SER organiseren dit jaar voor de tweede keer het Ontwikkeling Telt […]
Onderwijs voor Oekraïense vluchtelingen
Steeds meer mensen uit Oekraïne vluchten voor het oorlogsgeweld, ook naar Nederland. Zij vallen onder […]
Checklist LOB
BiOND heeft samen met LAKS en de VO-raad een checklist opgesteld dievoortbouwt op de eerder opgestelde (en […]
Minister: met spoed werken aan kerndoelen basisvaardigheden
In een brief aan de Tweede Kamer heeft minister Wiersma aangegeven nog voor de zomer […]
Onderwijsakkoord: 1,5 miljard voor het onderwijs
Elke leerling die van school komt moet goed kunnen lezen, schrijven, rekenen en weten hoe […]
Peiling van OCW over de coronamaatregelen in het onderwijs
De afgelopen twee jaar heeft veel van de onderwijssector gevraagd. Iedereen heeft steeds alles op […]
Onderzoek uitval startende docenten VO
Voion heeft onderzoek uitgevoerd naar uitval van startende docenten in het voortgezet onderwijs. Het onderzoek […]
Nationaal Groeifonds investeert via Ontwikkelkracht in duurzame versterking onderwijs
Op donderdag 14 april is bekendgemaakt dat Ontwikkelkracht financiering ontvangt van het Nationaal Groeifonds. Ontwikkelkracht […]
Oorlog in Oekraïne; handreiking OCW en lesmateriaal
De wereld is opgeschrikt door de oorlog in Oekraïne. Het houdt ons allemaal bezig, ook […]
Voortgangsrapportage NPO
Op 14 april jl. stuurde minister Wiersma de tweede voortgangsrapportage (funderend onderwijs) van het Nationaal […]
Toolkit voor nieuwe MR-leden
Om nieuwe MR-leden op weg te helpen, heeft Sterk Medezeggenschap een starterskit ontwikkeld met handige […]
Gezocht: pilotschool voor methode Veilig Werkklimaat-VO
Een school is een complexe sociale omgeving waar werknemers zich in sommige situaties onveilig kunnen […]
Verlenging subsidie Regionale aanpak personeelstekort (RAP) in 2022-2023
Het ministerie van OCW stelt ook voor het schooljaar 2022-2023 subsidie beschikbaar voor het aanpakken […]
Lancering Kennisagenda Onderwijs
Op 5 april 2022 werd de eerste Kennisagenda voor het onderwijs gelanceerd. In 2021 hebben […]
Principeakkoord cao-hbo door alle onderhandelingspartijen goedgekeurd
De leden van de vakbonden en de Vereniging Hogescholen hebben het principeakkoord cao-hbo 2022-2023 geaccordeerd. […]
Doorontwikkeling menukaart NPO en Toolkit Lesgeven en Leren
De menukaart met effectieve interventies van het Nationaal Programma Onderwijs (NPO) is aangepast. Dit betekent […]
Curriculumvernieuwing
Minister Wiersma heeft voorafgaand aan het commissiedebat op 6 april jl. een brief over de […]
Film: Effectief Leesonderwijs
De leesvaardigheid, maar ook het leesplezier van Nederlandse leerlingen daalt. De Nederlandse leerling heeft met […]
Ventilatie: hoe staat het ervoor op jouw school?
Ruimte-OK heeft een format ontwikkeld om in kaart te brengen hoe het staat met de […]
Wijziging testbeleid COVID-19
Vanaf 11 april 2022 verandert het testbeleid. Vanaf dan hoef je na een positieve zelftest geen bevestigingstest […]
Kamerbrief over verzuimcijfers en verzuimaanpak
Minister Wiersma van primair en voortgezet onderwijs informeerde op 28 maart jl. de Tweede Kamer […]
Verkiezing Leraar van het Jaar 2022: de inschrijving is geopend
De inschrijving voor de verkiezing Leraar van het Jaar 2022 is geopend. Tot en met […]
Verantwoordingsorgaan ABP: stem CMHF!
De CMHF vindt het de hoogste tijd voor indexatie van de pensioenen van alle deelnemers, […]
Stand van zaken overleg cao-PO
Werkgevers, werknemers en het ministerie van OCW zijn op dit moment constructief met elkaar in […]
Kwaliteit hoger onderwijs overeind ondanks coronapandemie
De coronapandemie heeft ook op het hoger onderwijs een grote impact gehad. Toch bleef de […]
C02-meters vanuit de lumpsum vergoed
Een klaslokaal dat voorzien is van frisse lucht en goede ventilatie is belangrijk voor de […]
Onderwijs aan Oekraïense kinderen liefst bij bestaand nieuwkomersonderwijs
Alle kinderen die in Nederland verblijven hebben recht op onderwijs en zijn ook leerplichtig. Dat […]
Overzicht verdere versoepelingen coronamaatregelen
De huidige coronavariant is minder ziekmakend en het aantal mensen dat met corona op de […]
Inspectie: update onderzoek tijdens coronapandemie
Tijdens de coronapandemie past de Inspectie van het Onderwijs haar toezicht regelmatig aan. Per 23 […]
Onderwijs aan nieuwkomers
Steeds meer vluchtelingen uit Oekraïne komen aan in Nederland. Er wordt volop gezorgd voor een […]
Nationaal Programma Onderwijs: deel je ervaringen
Het ministerie van OCW wil graag in gesprek met leraren, schoolleiders en onderwijsondersteunend personeel over […]
Gratis cursus – Steun aan vluchtelingenkinderen
Online modules voor professionals in het onderwijs die werken met vluchtelingenkinderen De eerste vluchtelingenkinderen vanuit Oekraïne […]
ABP verkoopt resterende beleggingen in Russische bedrijven
ABP is geschokt door de Russische inval in Oekraïne en het geweld dat daarmee gepaard […]
Verlenging bestedingstermijn Nationaal Programma Onderwijs
De bestedingstermijn van het NPO wordt met twee jaar verlengd. Ook wordt een deel van […]
Versoepelingen coronamaatregelen
Op 25 februari gelden nieuwe versoepelingen van de coronamaatregelen. Op basis van deze versoepelingen zijn […]
Update servicedocumenten Coronamaatregelen mbo en hbo
Naar aanleiding van de meest recente besluiten van het kabinet over de mogelijkheden om onderwijs […]
Meldpunt long COVID
Een aantal mensen houdt langdurige klachten na een COVID besmetting. Deze zogeheten ‘long COVID’ kan […]
Versoepelingen coronamaatregelen
Naar aanleiding van de persconferentie van 15 februari jl. worden een aantal coronamaatregelen stapsgewijs verder […]
Extra investeringen in ventilatie
Goede luchtkwaliteit in schoolgebouwen is belangrijk en corona laat nog beter zien hoe groot het […]
Aangepaste protocollen en richtlijnen
De protocollen en richtlijnen voor de coronamaatregelen in het onderwijs zijn opnieuw bijgewerkt per 2 […]
Nieuwsbrief NPO: vooruitblik 2022 – leraren en schoolleiders aan het woord
In deze nieuwsbrief, specifiek over het Nationaal Programma Onderwijs (NP Onderwijs) voor het primair en […]
Update coronamaatregelen in mbo en hbo
Naar aanleiding van de meest recente besluiten van het kabinet over de mogelijkheden om onderwijs […]
Quarantaineregels per 26 januari versoepeld
Per 26 januari 2022 zijn de quarantaineregels verder versoepeld voor leerlingen in het funderend onderwijs. […]
CMHF: ondanks coronapandemie 2021 goed jaar voor ABP
In 2021 steeg de actuele dekkingsgraad van ABP met 16,7% naar 110,2%, zo maakt ABP […]
Versoepeling quarantaineregels
Naar aanleiding van de versoepeing van de quarantaineregels en adviezen met betrekking tot mondkapjes, zijn […]
Wijziging quarantaineregels onderwijspersoneel en leerlingen
De quarantaineregels voor onderwijspersoneel en leerlingen zijn per 11 januari jl. aangescherpt. Eerdere versoepelingen zijn teruggedraaid en […]
Primair en voortgezet onderwijs 10 januari weer open
Op 10 januari 2022 gaan de scholen in het primair en het voortgezet (speciaal) onderwijs weer […]
RIVM-rapport ventilatie van binnenruimten
Het RIVM heeft berekend wat het effect is van verschillende hoeveelheden ventilatie van binnenruimten op […]
Nieuwsbrief Nationaal Programma Onderwijs
Ben je leraar, schoolleider of schoolbestuurder primair of voortgezet onderwijs? Meld je hier aan voor de nieuwsbrief […]
Bij klachten thuisblijven of kan ik toch naar school of werk? Beslisboom aangepast
BOinK, AJN Jeugdartsen Nederland en het RIVM hebben een Beslisboom 12+ ontwikkeld voor volwassenen, werkende […]
Mogelijke scholensluiting PO: statement vakbonden en PO-Raad
Scholen in het primair onderwijs weten ondanks herhaalde oproepen van de onderwijssector nog altijd niet […]
Leervertragingen en zorgen over welzijn door corona
Als gevolg van corona hebben leerlingen in het primair en voortgezet onderwijs achterstanden opgelopen. De […]
Extra geld Nationaal Programma Onderwijs in mbo en HO vooral naar intensieve studiebegeleiding en studentenwelzijn
De impact van de coronamaatregelen op studenten is groot. Hun studieverloop en welzijn zijn de […]