Archief

februari 3, 2023
Wet toekomst pensioenen in Eerste Kamer
Nadat de Tweede Kamer vlak voor het Kerstreces heeft ingestemd met de Wet Toekomst Pensioenen […]
februari 2, 2023
Monitoringsonderzoek strategisch personeelsbeleid
De VO-raad roept bestuurders, schoolleiders en leraren in het voortgezet onderwijs op om deel te […]
februari 2, 2023
Mensen met het post-COVID-syndroom meestal volledig arbeidsongeschikt
In de eerste negen maanden van 2022 heeft UWV 1.239 WIA-beoordelingen uitgevoerd bij mensen met […]
februari 2, 2023
Nieuwe themapagina’s, podcast en webinar voor het PO en VO
De website Onderwijskennis.nl is uitgebreid met nieuwe kennis uit onderzoek, praktische handvatten en voorbeelden uit […]
februari 2, 2023
Schoolbesturen Amsterdam slaan flater met normalisering noodmaatregelen
De samenwerkende schoolbesturen voor primair onderwijs in Amsterdam presenteerden op 30 januari in het Parool […]
januari 27, 2023
Arbeidsmarktplatform PO – Onderwijs maken we samen
Wekelijks zetten zo’n 187.000 mensen in het PO zich in voor onze kinderen en hun […]
januari 26, 2023
Basissubsidie maatwerkregeling ventilatie weer opengesteld
Er komt een tweede aanvraagronde voor de basissubsidie van de maatwerkregeling ventilatie. Schoolbesturen kunnen de basissubsidie […]
januari 26, 2023
Hoe krijgen we onze leerlingen weer ‘aan’?
Op 17 januari vond de dialoogsessie ‘Hoe krijgen we onze leerlingen weer ‘aan’?’ plaats, mogelijk […]
januari 26, 2023
Jaarplan Voion 2023
Ook in 2023 helpt Voion besturen en scholen in het voortgezet onderwijs bij de verdere […]
januari 26, 2023
Leidraad: werken aan onderwijsverbetering in het VO
Deze leidraad ondersteunt scholen in het voortgezet onderwijs om zich tot lerende organisaties te ontwikkelen. […]
januari 23, 2023
Eindelijk invulling aan procesafspraak werkdrukmiddelen VO in cao-mbo
Afgelopen voorjaar is er door sociale partners in het primair en voortgezet onderwijs het onderwijsakkoord […]
januari 19, 2023
Onderwijspersoneel en long covid
De FvOv roept met AOb, CNV Onderwijs, FNV en AVS de ministers Wiersma en Dijkgraaf […]
januari 19, 2023
Schoolbeleid voor smartphones
Scholen willen helderheid: hoe ga je om met smartphones op school? Toestaan of verbieden? Wás […]
januari 19, 2023
Plan van aanpak hoogbegaafdheid
Onderwijs aan hoogbegaafde leerlingen staat al een aantal jaren in de belangstelling en er zijn […]
januari 19, 2023
Controlelijst verdiepende RI&E coronavirus
Ondanks dat in Nederland alle maatregelen tegen het coronavirus zo goed als helemaal zijn opgeheven, […]
januari 19, 2023
Subsidieregeling korte scholingstrajecten verlengd
De Regeling subsidie korte scholingstrajecten vo is verlengd tot en met het kalenderjaar 2023. Werk jij als […]
januari 19, 2023
De week van Samen Opleiden 2023 | Sterk in ontwikkeling
Sterk in ontwikkeling, hét thema dat centraal staat tijdens de Week van Samen Opleiden 2023. […]
januari 19, 2023
Denk mee over onderwijs in het licht van structurele lerarentekorten
Het onderwijs kampt al langer met een tekort aan leraren en dit probleem groeit. Het […]
januari 18, 2023
OCW Dichtbij – NPO onder de loep
Doet jouw school ook mee? Begin dit jaar (van eind januari tot en met half […]
januari 13, 2023
CMHF Pensioenpost
In de editie van de CMHF Pensioenpost december 2022 komen o.a. de volgende onderwerpen aan […]
januari 13, 2023
Schoolontwikkeling en verbetercultuur
Op scholen met een verbetercultuur worden keuzes gemaakt waarbij gebruik gemaakt wordt van bestaande kennis uit […]
januari 13, 2023
Ervaringen en aanpak pestgedrag in het VO
Minister Dijkgraaf (OCW) en minister Wiersma (Primair en Voortgezet Onderwijs) stuurden op 15 december de […]
januari 13, 2023
Rol van inspectie bij overleg onderwijsachterstanden
De inspectie roept op om de wet overleg onderwijsachterstanden te evalueren. Het blijkt dat gemeenten […]
januari 13, 2023
Regionale arbeidsmarktramingen 2022-2027
CentERdata heeft in opdracht van het ministerie van OCW nieuwe regionale arbeidsmarktramingen (2022-2027) opgesteld. De […]
december 22, 2022
Nieuwe cao AOJ
Na een heel aantal jaren waarin het niet lukte om overeenstemming te krijgen over een […]
december 16, 2022
Nieuwsbrief Arbeidsmarktplatform PO
In deze laatste nieuwsbrief van het jaar wordt aandacht besteed aan duurzame inzetbaarheid en het creëren […]
december 16, 2022
Lerarentekorten stijgen naar 9700 fte!
Op 12 december verscheen de trendrapportage over de onderwijsarbeidsmarkt. Hierin zijn de meest actuele cijfers […]
december 16, 2022
Alles voor jouw (bij)scholing op één website
De website oo.nl biedt een toegankelijk overzicht van alle (bij)scholingsmogelijkheden en vakliteratuur voor onderwijsprofessionals in […]
december 16, 2022
Actieplan Mind Us: het gaat om jou!
Onderzoeken laten verontrustende cijfers zien over de mentale gezondheid van onze jongeren. Jonge mensen ervaren […]
december 15, 2022
Verbeteren leesvaardigheid vraagt om inspanningen op school en thuis
De leesvaardigheid van leerlingen in het (speciaal) basisonderwijs is gedaald ten opzichte van 10 jaar […]
december 15, 2022
Wil jij meer gaan doen aan ontdekkend leren in de klas?
Heb jij behoefte aan ondersteuning bij onderzoekend en ontwerpend leren of W&T projecten? Ben je […]
december 8, 2022
Maatregelen duurzame inzetbaarheid VO
Er zijn steeds meer werknemers die langer moeten doorwerken. Dat vraagt om een aanpassing van […]
december 8, 2022
Voorlichtingsbijeenkomst Collectieve werkdrukmiddelen CAO VO
Het proces voor de besteding van de collectieve werkdrukmiddelen kent op hoofdlijnen duidelijke stappen. De […]
december 8, 2022
Denk mee over digitaal examineren
Op dit moment wordt er gewerkt aan een visie op digitalisering van examens door het […]
december 8, 2022
SLO ondersteunt bij versterking basisvaardigheden
Als expertisecentrum voor curriculumontwikkeling ondersteunt SLO het onderwijs bij het versterken van de basisvaardigheden van […]
december 8, 2022
Buitenschoolse kennis zichtbaar maken en benutten
Hoe kunnen we de kennis en vaardigheden die kinderen buiten school hebben ontwikkeld beter benutten? […]
december 6, 2022
Informatie voor de P(G)MR over de cao-VO 2022
De FvOv organiseert een aantal fysieke bijeenkomsten en online vragenuurtjes voor P(G)MR leden waarin ruimte […]
december 2, 2022
Examenmonitor 2022
Minister Wiersma heeft de examenmonitor 2022 naar de Tweede Kamer gestuurd. Uit de monitor blijkt […]
december 2, 2022
Het ABP verhoogt de pensioenen
Het ABP verhoogt jouw pensioen vanaf 1 januari 2023 met 11,96%. Dit is gelijk aan […]
december 2, 2022
Pilotproject Impuls Open Leermateriaal
In oktober 2022 was de aftrap van het programma Impuls Open Leermateriaal. Partners en stakeholders […]
december 2, 2022
Voortgangsrapportage masterplan basisvaardigheden
Op 21 november stuurde minister Wiersma (primair en voortgezet onderwijs) aan de Tweede Kamer de […]
december 2, 2022
Kamerbrief Vrij en veilig onderwijs
Op 18 november stuurde minister Wiersma (primair en voortgezet onderwijs) een brief aan de Tweede […]
december 2, 2022
Kamerbrief Samen voor beter onderwijs, duidelijk over kwaliteit
Minister Wiersma (primair en voortgezet onderwijs) heeft op 21 november een brief aan de Tweede […]
november 25, 2022
Nieuwsbrief Arbeidsmarktplatform PO
In de nieuwsbrief van november 2022 staat het belang van het goede gesprek centraal. Als […]
november 25, 2022
Examens 2023
De minister heeft besloten om de exameneisen weer te herstellen naar de normale situatie. Versoepelingen […]
november 25, 2022
Nieuwe leerweg vmbo
Minister Wiersma (Primair en Voortgezet Onderwijs) heeft geantwoord op vragen naar aanleiding van de Verzamelbrief […]
november 25, 2022
Derde voortgangsrapportage Nationaal Programma Onderwijs
De rapportage blikt terug op de uitvoering en opbrengsten van het programma Nationaal Programma Onderwijs […]
november 25, 2022
Meer meldingen bij vertrouwensinspecteurs
In het schooljaar 2021-2022 hebben de vertrouwensinspecteurs van de Inspectie van het Onderwijs 1742 meldingen […]
november 18, 2022
Definitieve teksten cao-VO en cao-PO 2022-2023
De definitieve tekst van de cao-VO 2022-2023 is beschikbaar. Klik hier voor de cao-VO 2022-2023. […]
november 18, 2022
Hoe kun je een langere werkweek stimuleren?
Het primair onderwijs staat bekend als een sector waarin relatief veel in deeltijd wordt gewerkt. […]
november 18, 2022
Terugkijken: webinar Medezeggenschap en het NPO
Dinsdag 11 oktober vond het webinar Medezeggenschap en het Nationaal Programma Onderwijs plaats. Want welke […]
november 18, 2022
Effecten voor- en vroegschoolse educatie
Achterstanden van leerlingen in het basisonderwijs kunnen door goede voor- en vroegschoolse educatie worden teruggedrongen. […]
november 18, 2022
Sectorrapportages 2022 PO en VO
De PO-Raad en de VO-raad publiceerden op 10 november de sectorrapportages voor het primair onderwijs […]
november 18, 2022
Niet-lesgebonden taken in kaart brengen
Hoe kunnen de niet-lesgebonden taken van docenten beter aansluiten bij de wensen, behoeften en competenties […]
november 16, 2022
Uitkomst Fuwa-onderzoek
Reactie sociale partners (FvOv, AOb, CNV Onderwijs, PO-Raad, FNV en AVS) op rapport Leeuwendaal AanleidingIn […]
november 16, 2022
FvOv: manifest onderwijshuisvesting blijft actueel
Meerdere belanghebbenden in het onderwijs roepen het kabinet op te zorgen voor goede, gezonde en […]
november 15, 2022
Uitnodiging breed gesprek governance (mede)zeggenschap
Wil jij helpen bij het verbeteren van de kwaliteit van het onderwijs in Nederland? Dan […]
november 11, 2022
Gratis toegang database wetenschappelijke artikelen
Sinds oktober 2019 kunnen alle leraren in het primair onderwijs, voortgezet onderwijs en middelbaar beroepsonderwijs […]
november 11, 2022
CMHF Pensioenpost
In de CMHF Pensioenpost van november is als belangrijkste onderwerp opgenomen: Kaders of details: de […]
november 11, 2022
Eindtoets wordt doorstroomtoets
In 2023-2024 verandert de eindtoets in het primair onderwijs in een doorstroomtoets en wijzigt het […]
november 11, 2022
Kamerbrief lerarenstrategie PO en VO
Op 21 oktober jl. stuurde minister Wiersma een update van de lerarenstrategie PO en VO […]
november 11, 2022
Verbeteraanpak passend onderwijs 2022
Er komt veel informatie af op samenwerkingsverbanden. Het document Maatregelen verbeteraanpak passend onderwijs 2022 geeft een overzicht […]
november 11, 2022
Advies: Taal en rekenen in het vizier
Pak factoren die de kwaliteit van het taal- en rekenonderwijs bepalen langdurig en in samenhang […]
november 11, 2022
Regionale data (on)bevoegd en benoembaar gegeven lessen
Gemiddeld wordt 88 procent van de lessen in het voortgezet onderwijs gegeven door een leraar […]
november 11, 2022
FvOv/ABP-informatieavonden ‘Zo zit dat met jouw pensioen!’
Pensioen is belangrijkOnze samenleving verandert voortdurend en jouw pensioen verandert mee. Veranderingen in AOW-leeftijden, opbouw […]
november 10, 2022
Wat betekenen de cao-afspraken over werkdrukverlichting voor jouw school?
Via het Onderwijsakkoord is er vanaf schooljaar 2022/2023 structureel 300 miljoen euro per jaar beschikbaar […]
november 10, 2022
Aanvullende afspraak sociale partners werkdrukmiddelen
Onlangs is de Regeling aanvullende bekostiging strategisch personeelsbeleid, begeleiding en verzuim VO gepubliceerd. In deze […]
november 9, 2022
Betaald ouderschapsverlof
Per 2 augustus is de Wet betaald ouderschapsverlof in werking getreden. Welk effect heeft deze […]
november 4, 2022
WMS-congres 16 november
Op woensdag 16 november 2022 vindt het 16e WMS congres ‘knap staaltje medezeggenschap’ plaats. Het congres […]
november 3, 2022
Oproep aan Tweede Kamer voor stevige borging kwaliteit en carrière in het mbo
Volgende week debatteert de Tweede Kamercommissie Onderwijs, Cultuur en Wetenschap met minister Dijkgraaf over de […]
november 3, 2022
Gelijke Kansen Alliantie: 264 interventies
Niet ieder kind of iedere jongere vindt makkelijk zijn weg binnen het onderwijssysteem. Het verschil […]
november 3, 2022
Webinar werkplaats onderwijsonderzoek POINT
Op donderdag 8 december kan je van 12.00 – 13.00 uur deelnemen aan een interessant […]
oktober 27, 2022
Wat zijn voor jou belangrijke onderwijsthema’s voor leidraden po en vo?
Het Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek (NRO) zoekt onderwijsprofessionals (po/vo) die willen meedenken over thema’s voor de […]
oktober 27, 2022
Gezocht: innovatieve oplossingen voor meer duurzaamheid in het onderwijs
Steeds vaker klinkt de roep om meer duurzaamheid in het onderwijs. Ook leraren, leerlingen, studenten […]
oktober 27, 2022
Kamerbrief over inzet Werkagenda mbo
Minister Dijkgraaf (OCW) presenteerde op 20 oktober de Tweede Kamer de inzet voor de Werkagenda mbo. […]
oktober 27, 2022
Kamerbrief scholen aan de slag met subsidie basisvaardigheden
Op 21 oktober jl. informeerde Minister Wiersma (Primair en Voortgezet Onderwijs) de Tweede Kamer over […]
oktober 20, 2022
Resultaten Centrale Eindtoets 2022
Het College voor Toetsen en Examens publiceerde in Terugblik 2022 de resultaten van de centrale […]
oktober 20, 2022
Handreiking Samen naar School-initiatieven
Eind september verscheen de Handreiking Samen naar School-initiatieven. Deze handreiking voorziet het veld van belangrijke informatie […]
oktober 20, 2022
Aanmelding LAKS-monitor is geopend
Het Landelijk Aktie Komitee Scholieren (LAKS) zet zich in voor de belangen van scholieren. Daarom […]
oktober 20, 2022
Webinar Medezeggenschap en NPO
Dinsdag 11 oktober vond het webinar Medezeggenschap en het Nationaal Programma Onderwijs plaats, waarin het […]
oktober 13, 2022
Nieuwsbrief Arbeidsmarktplatform PO
De personeelstekorten in het primair onderwijs lopen verder op. Volgens prognoses uit de recent gepubliceerde […]
oktober 13, 2022
Inspiratiebijeenkomst Wereldburgerschap PO
Hoe geef je leerlingen internationale ervaring mee op school en werk je daarmee aan (wereld)burgerschap?Niet […]
oktober 13, 2022
CMHF Pensioenpost
In de CMHF Pensioenpost van oktober 2022 vind je informatie over o.a. Uitstel nieuwe pensioenwet […]
oktober 13, 2022
Symposium Duurzame kansen voor ons pensioen
Op 3 november 2022 organiseert de ambtenarencentrale CMHF samen met ABP het (gratis) symposium: Duurzame kansen […]
oktober 13, 2022
Voortgangsrapportage NPO en evaluatie servicedocumenten
Minister Dijkgraaf (OCW) geeft antwoorden op vragen over de tweede voortgangsrapportage Nationaal Programma Onderwijs in […]
oktober 13, 2022
Onderzoeksrapport Aanpak coronacrisis
Minister Kuipers (VWS), minister Yeşilgöz-Zegerius (Justitie en Veiligheid), minister Helder (Langdurige Zorg en Sport) en […]
oktober 13, 2022
Alive and clicking: jongeren en digitale participatie
Technologie biedt tal van mogelijkheden om burgers bij de democratie te betrekken. Daarbij kunnen we, […]
oktober 13, 2022
Nieuwe publicaties Onderwijsonderzoek Amsterdam
Binnen de Werkplaats Onderwijsonderzoek Amsterdam (WOA) voeren scholen en kennisinstellingen sinds 2016 samen onderzoek uit naar thema’s […]
oktober 13, 2022
Verkenning Inzet intelligente technologie
Leraren, docenten, hun leidinggevenden, bestuurders en de overheid: allen hebben een cruciale rol bij de […]
oktober 6, 2022
Leraren van het jaar 2022
Op woensdag 5 oktober, vanuit College de Brink in Laren, namen de vier winnaars van […]
oktober 6, 2022
Subsidie onderzoeksprogramma Onderwijsondersteuning
Het onderzoeksprogramma Onderwijsondersteuning 2021-2025 heeft als doel om onderwijsprofessionals binnen scholen en samenwerkingsverbanden voor passend […]
oktober 6, 2022
Docentvluchteling voor de klas
DVDK (Docentvluchteling voor de Klas) wil docenten die gevlucht zijn naar Nederland zo goed mogelijk […]
oktober 6, 2022
Voion voor informatie en meepraten
Voion ondersteunt besturen en scholen in het voortgezet onderwijs via twee kernopgaven: Optimaliseren onderwijsarbeidsmarkt & […]
oktober 6, 2022
Inspectie versterkt toezicht in het funderend onderwijs
De basisvaardigheden staan de afgelopen jaren onder druk, en de urgentie is groot voor alle […]
oktober 6, 2022
Mbo Onderzoekswerkplaats gepersonaliseerd leren met ICT
De MBO Onderzoekswerkplaats Leren met ict bestaat 4 jaar. Tijd op terug te blikken. De […]
oktober 6, 2022
Kennisvraagstukken rondom gepersonaliseerd leren met ICT
De Kennistafel Gepersonaliseerd leren met ict heeft casusonderzoek gedaan naar gepersonaliseerd leren met ict. Daarin werden vraagstukken […]
oktober 6, 2022
Ventilatie op scholen en langetermijnaanpak onderwijshuisvesting
Op 30 september informeerde Minister Wiersma (Primair en Voortgezet Onderwijs) de Eerste en Tweede Kamer over […]
oktober 6, 2022
Nederlandse Onderwijspremie 2023
In oktober opent het NRO de call om onderwijsteams voor te dragen voor de Nederlandse […]
september 30, 2022
Teksten nieuwe cao vo beschikbaar
De teksten van de nieuwe cao vo 2022-2023 zijn beschikbaar. Hier vind je de cao […]
september 30, 2022
Wet Toekomst Pensioenstelsel
De Tweede Kamer is afgelopen week begonnen met de parlementaire behandeling van de nieuwe pensioenwet. […]
september 29, 2022
Opbrengsten TRENDS congres
Vrijdag 23 september vond het TRENDS congres plaats van het SchoolleidersregisterPO; een dag vol inspiratie, kennisdeling […]
september 29, 2022
Sectoranalyse duurzame inzetbaarheid hbo
De analyse geeft inzicht in de problematiek op het gebied van duurzame inzetbaarheid en eerder […]
september 29, 2022
Onderwijsveld cruciaal bij opmars intelligente technologie
Leraren, docenten, hun leidinggevenden, bestuurders en de overheid: allen hebben een cruciale rol bij de […]
september 29, 2022
Versterken basisvaardigheden: kennis en handreikingen
Taal en rekenen zijn belangrijke basisvaardigheden om te kunnen meedoen in de samenleving. Dat geldt […]
september 29, 2022
Onderwijsraad vraagt input voor twee adviezen
Advies Europa en onderwijsVanaf 2023 dient zich een aantal mijlpalen aan die bepalend zijn voor […]
september 29, 2022
PISA-onderzoek 2022
PISA is een afkorting voor Programme for International Student Assessment. Het is een internationaal vergelijkend onderzoek dat de vaardigheden […]
september 29, 2022
Website voor les op afstand vernieuwd
Tijdens de coronapandemie was de website lesopafstand.nl een vraagbaak voor onderwijs op afstand. De website […]
september 28, 2022
Oproep tot herziening van het overlegstelsel funderend onderwijs
Vandaag, 28 september, hebben we als gezamenlijke bonden onze zorgen over het overlegstelsel naar buiten […]
september 23, 2022
Aansluiting onderwijs op de arbeidsmarkt 2020 en 2021
Er zijn nieuwe cijfers beschikbaar over de aansluiting van onderwijs op de arbeidsmarkt. Deze cijfers […]
september 23, 2022
Verrassend Passend
Passend onderwijs is continu in ontwikkeling. Betrokkenen in scholen en samenwerkingsverbanden maken keuzes, reflecteren daar […]
september 23, 2022
Gezondheid en welzijn van jongeren in Nederland
De jeugd heeft de toekomst. Daarom is het essentieel om te weten hoe het met […]
september 23, 2022
Website nieuwe pensioenregels
Op de website Onsnieuwepensioen.nl kunnen Nederlanders informatie op hoofdlijnen vinden over de voorgenomen nieuwe regels […]
september 23, 2022
Ziekteverzuimcijfers 2021 VO
Het ziekteverzuimpercentage van het onderwijzend en onderwijsondersteunend personeel is in 2021 ten opzichte van 2020 […]
september 16, 2022
Nieuwe website Stichting Onderwijsgeschillen
Het is niet eenvoudig om als ouder, leerling, student of werknemer in het onderwijs te […]
september 15, 2022
Welzijn en communicatie in het PO
Met meer aandacht voor welzijn en goede communicatie kunnen leidinggevenden ervoor zorgen dat medewerkers behouden […]
september 15, 2022
Online magazine: innovaties in het po
Het magazine Innovaties in het po van het Arbeidsmarkplatform PO blikt terug op een bewogen […]
september 15, 2022
Onderwijsraad: werkprogramma 2023
Het Werkprogramma 2023 van de Onderwijsraad omvat de adviezen die de Onderwijsraad de komende periode […]
september 15, 2022
Kom in actie voor diversiteit!
Een nieuw schooljaar staat voor de deur. In september 2022 vragen Young Impact, KRO-NCRV en […]
september 15, 2022
Informatiemanagement op school; hoe en waarom?
Scholen zijn grootverbruikers van informatie, vaak zonder dat ze zich hiervan bewust zijn. Als je […]
september 15, 2022
De week van de starter
Van 10 t/m 14 oktober vindt voor de tweede keer de Week van de Starter […]
september 14, 2022
Kabinet ga aan de slag met eigen oproep!
Vandaag hebben de vier centrales van Overheidspersoneel een brief aan premier Rutte gestuurd. In deze […]
september 9, 2022
Hoe kan je digitale geletterdheid invoeren in het onderwijs?
Zestien scholen hebben vier maanden gewerkt aan een visie op digitale geletterdheid. Hoe pakte dat […]
september 9, 2022
Symposium Jong in de 21ste eeuw
Het symposium vindt plaats op woensdag 14 september vanaf 10:30 uur in Utrecht, maar is […]
september 9, 2022
Oproep: Hoe ben jij schoolleider geworden?
Ben jij schoolleider, afdelingsleider of teamleider en wil je delen hoe en waarom je dit […]
september 9, 2022
Antwoorden op Kamervragen over burgerschapsonderwijs
Minister Wiersma (Primair en Voortgezet Onderwijs) geeft antwoord op Kamervragen naar aanleiding van enkele berichten […]
september 9, 2022
SLO zoekt teamleden om de kerndoelen te actualiseren
Welke inhoud is essentieel in het primair onderwijs én in de onderbouw van het voortgezet […]
september 9, 2022
Finalisten verkiezing Leraar van het jaar
De finalisten voor de Leraar van het jaar-verkiezing zijn bekend. Op 5 oktober is de […]
september 9, 2022
Coronascenario’s doordacht; handreiking voor noodzakelijke keuzes
Op dit moment is het coronavirus niet meer dominant aanwezig in het maatschappelijk leven. Het […]
september 8, 2022
Coronabesmetting: RI&E en sectorplan
Met de invoering van het Sectorplan COVID-19 voor het funderend onderwijs hebben sociale partners besloten […]
september 8, 2022
Wet BHB en Medezeggenschap
Op 1 augustus 2022 is het tweede deel van de Wet bestuurlijke harmonisatie beroepsonderwijs (Wet […]
september 8, 2022
Webinar Onderwijs vanuit hoge verwachtingen
Verwachtingen die je als leerkracht (onbewust) van leerlingen hebt, kunnen leerprestaties beïnvloeden. Hoe word je […]
september 7, 2022
Deel je ervaringen met het Nationaal Programma Onderwijs
Werk je op een school? Dan hoort OCW graag wat jouw ervaring is met het […]
september 1, 2022
Omgaan met autisme in de klas
Door passend onderwijs volgen steeds meer leerlingen met een autismespectrumstoornis regulier onderwijs. Hoe ga je […]
september 1, 2022
Kamerbrief kansen van nieuwkomers binnen vmbo basis en kader
Op 30 augustus jl. informeerde minister Van Gennip (SZW) de Tweede Kamer over de kansen […]
september 1, 2022
Matchmakingsbijeenkomst Kennis voor onderwijs van de toekomst
Donderdagmiddag 29 september 2022 organiseert het NRO een online matchmakingsbijeenkomst voor de subsidierondes van het […]
september 1, 2022
Informatiebijeenkomsten voor lerarenbeurzen
Leraren die overwegen om een onderzoeksbeurs aan te vragen bij het NRO of NWO, kunnen […]
september 1, 2022
Festival Ontwikkeling Telt!
Meer dan 160 professionals delen op 22 september (online) en 13 oktober (Den Haag) hun […]
september 1, 2022
Handreiking Signaleren voor het VO
Het Trimbos instituut heeft een handreiking opgesteld die professionals in de school helpt bij het […]
september 1, 2022
Internetconsultatie aanpak vermindering thuiszitters
Er staan twee consultaties open over de aanpak van de vermindering van het aantal thuiszitters; […]
september 1, 2022
Sectorplannen Corona Onderwijs niet robuust genoeg!
In de afgelopen tijd heeft er met vele partijen uit de onderwijspolder overleg plaatsgevonden over […]
augustus 25, 2022
Subsidie voor de Rijke Schooldag
Van 22 augustus t/m 30 september kunnen scholen subsidie aanvragen voor De Rijke Schooldag. Binnen […]
augustus 25, 2022
Bijstelling onderzoekskaders Inspectie
De ministers van onderwijs hebben de bijgestelde onderzoekskaders vastgesteld zoals die per 1 augustus 2022 […]
augustus 25, 2022
Subsidie verbeteren basisvaardigheden
Scholen kunnen de subsidie aanvragen van 16 augustus 9.00 uur tot en met 23 september […]
augustus 25, 2022
CMHF Pensioenpost
In Pensioenpost nr. 2 van de CMHF kun je o.a. nieuws lezen over de tussentijdse […]
augustus 25, 2022
Webinar Medezeggenschap en het NPO – 13 september
In april stuurde de minister voor Primair en Voortgezet Onderwijs Dennis Wiersma een brief aan […]
juli 15, 2022
Teksten nieuwe cao po beschikbaar
Na het afsluiten van de bijzondere cao waarin de beloning tussen PO en VO werd […]
juli 15, 2022
Nieuw: Expertisepunt Burgerschap
Het Expertisepunt Burgerschap is een samenwerking tussen Stichting School & Veiligheid, het Kennispunt MBO Burgerschap, […]
juli 15, 2022
Peiling lesobservatieinstrument ICALT
Het Arbeidsmarktplatform PO doet in opdracht van het bestuur een peiling naar de naamsbekendheid en […]
juli 15, 2022
Manifest ondertekend om stagediscriminatie tegen te gaan
Veel studenten in het hoger onderwijs kunnen moeilijk een stageplaats bemachtigen of krijgen te maken […]
juli 15, 2022
Bestuursakkoord hoger onderwijs en onderzoek  
Hogescholen, universiteiten en het ministerie van OCW hebben een bestuursakkoord gesloten. Doel van het akkoord […]
juli 7, 2022
Politieke wensregels en de pensioen werkelijkheid
Blog van CMHF-voorzitter Marc de Natris Onlangs ontving ik een bericht van ABP dat mijn […]
juli 7, 2022
Tussenadvies wetenschappelijke curriculumcommissie
De wetenschappelijke curriculumcommissie heeft het vierde tussenadvies opgeleverd. Dit advies gaat over periodieke herijking van […]
juli 7, 2022
Kamerbrief aanvullend onderwijs
Op 29 juni informeerde minister Wiersma een de Tweede Kamer over de uitvoering van moties […]
juli 7, 2022
Kamerbrief over lerarenstrategie
Op 1 juli informeerde minister Wiersma de Tweede Kamer over maatregelen om het lerarentekort aan […]
juli 7, 2022
‘Er zit zóveel kennis achter Gezonde School’
Gezondheidswetenschapper Vivian Kruitwagen is al geruime tijd betrokken bij de aanpak Gezonde School: “Iedereen die […]
juli 7, 2022
Onderhandelaarsakkoord cao- OMO
De cao-onderhandelingen over een nieuwe cao-OMO werden, in afwachting van de uitkomst van de onderhandelingen […]
juli 7, 2022
Schoolscan: vertragingen en behoeften analyseren in PO en VO
Vanaf het vroege voorjaar brengen schoolleiding en leraren, in gesprek met bestuur, gemeente, ouders en […]
juli 7, 2022
Handreiking schoolgaande jongeren & inburgering geactualiseerd
Op 1 januari 2022 is de Wet inburgering 2021 in werking getreden. Voor scholen, docenten en […]
juli 7, 2022
€140 miljoen voor extra aanpak verbetering ventilatie
Het ministerie van OCW komt met een maatwerkregeling van € 140 miljoen om noodzakelijke urgente […]
juli 7, 2022
Podcast De rol van een primor en didactor
In deze podcast Samen Onderzoeken gaat het  over de meerwaarde van kartrekkers binnen een stichting […]
juli 7, 2022
Aan de slag met diversiteit en inclusie: inspiratiesessies
Het Arbeidsmarktplatform PO zet diversiteit en inclusie op de agenda. De samenleving wordt steeds diverser […]
juli 6, 2022
Leden van FvOv-verenigingen stemmen in met cao’s PO en VO
Tot en met 4 juli konden de leden van de FvOv-verenigingen zich uitspreken over de […]
juli 1, 2022
Klassenboei: zet klasgenoten in bij ‘schoolmissers’
De Stichting JongPIT heeft ten doel dat alle jongeren volwaardig kunnen meedoen in de maatschappij. […]
juni 30, 2022
Cao-mbo
De teksten van de cao-mbo 2022-2023 zijn gepubliceerd en kun je hier downloaden. Klik hier […]
juni 30, 2022
ABP verhoogt de pensioenen
Het ABP heeft besloten om de pensioenen te verhogen met 2,39%. Dit percentage is de […]
juni 30, 2022
43 scholen ontvangen predicaat Excellente School 2022-2025
Op 27 juni ontvingen 43 scholen het predicaat Excellente School 2022-2025. De predicaten zijn voor […]
juni 30, 2022
Subsidie tweede lerarenopleiding
Leraren die bevoegd zijn en een tweede lerarenopleiding willen volgen waarvoor instellingscollegegeld betaald moet worden, […]
juni 30, 2022
Verslag webinar Professionaliseren MR
Dinsdag 21 juni vond het webinar van Sterk Medezeggenschap plaats, waarin het professionaliseren van de […]
juni 30, 2022
Meer mensen maken een carrièreswitch naar het basisonderwijs
Steeds meer mensen kiezen voor een carrière in het onderwijs. Kozen in 2015 nog nauwelijks […]
juni 24, 2022
Pilot praktijkgerichte programma’s vmbo
Het ministerie van OCW heeft de conceptexamenprogramma’s van 13 praktijkgerichte programma’s voor het vmbo (GL&TL) vastgesteld. […]
juni 24, 2022
Informatie en praktijkvoorbeelden vrijwillige ouderbijdrage
Scholen mogen ouders om een vrijwillige ouderbijdrage vragen voor extra activiteiten buiten de lessen om. […]
juni 24, 2022
Uitwerking langetermijnaanpak COVID-19
De ministers Kuipers (VWS), Adriaansens (EZK) en Van Gennip (SZW) stuurden op 13 juni de […]
juni 24, 2022
Subsidieregeling capaciteitentesten 2021-2023
In april 2020 sloten scholen vanwege corona hun deuren. Hierdoor maakten toenmalige leerlingen van groep […]
juni 24, 2022
Suïcidepreventie in het onderwijs
Scholen en universiteiten zijn onmisbaar bij het opvangen van signalen van jongeren met suïcidaal gedrag. Daarnaast […]
juni 24, 2022
Kennis voor onderwijs van de toekomst
Het onderzoek naar landelijke onderwijsthema’s vormt de eerste lijn van de onderzoeksprogrammering van het NRO […]
juni 23, 2022
Onderhandelaarsakkoord over nieuwe cao-PO
Onderhandelaars van de PO-Raad en de vakbonden AOb/FNV, CNV Connectief, FvOv en AVS zijn het […]
juni 22, 2022
Onderhandelaarsakkoord cao-vo
Vakbonden, waaronder de FvOv, en werkgevers zijn tot een onderhandelaarsakkoord gekomen voor de cao-vo. Er […]
juni 22, 2022
Leden stemmen in met nieuwe cao-mbo
De leden van de FvOv hebben, net als de achterbannen van de andere onderwijsbonden en […]
juni 17, 2022
Jaarverslag VCP 2021
De Vakcentrale voor Professionals (waarbij de FvOv is aangesloten) heeft op 16 juni de publieksversie […]
juni 16, 2022
Pensioenlabel: grip op arbeidsvoorwaarde pensioen
Grip op je pensioen: dat zou voor iedereen vanzelfsprekend moeten zijn. De VCP vindt daarom […]
juni 16, 2022
Anti-pestprogramma PRIMA
Vanuit het ZonMw Implementatieproject krijgen maximaal 30 scholen het komend schooljaar 2022/2023 de kans om […]
juni 16, 2022
Referentieraming leerlingen en studenten 2022 beschikbaar
De Referentieraming 2022 van leerlingen en studenten in het Nederlandse bekostigde onderwijs is op 23 […]
juni 16, 2022
Beoordeling leerresultaten primair onderwijs schooljaar 2022/2023
Vanwege de coronacrisis besloot de inspectie de resultaten in het schooljaar 2021/2022 niet te beoordelen. […]
juni 16, 2022
Kwaliteit van de RI&E gaat omhoog
Om de kwaliteit van de risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E) en daarmee de kwaliteit van de […]
juni 16, 2022
Grootste deel VO-werknemers ook in 2021 tevreden met hun baan
Uit de analyse van de NEA – Nationale Enquête Arbeidsomstandigheden – voor het voortgezet onderwijs […]
juni 14, 2022
Twee vacatures
De FvOv is op zoek naar: – Twee beleidsmedewerkers voor ieder 0,4 fte (kan ook eventueel […]
juni 9, 2022
Geslaagden: gefeliciteerd!
De FvOv feliciteert alle geslaagden en hun docenten met het behalen van het diploma. Een […]
juni 9, 2022
Beleidsreactie op evaluatie servicedocumenten corona mbo en HO
Minister Dijkgraaf (OCW) stuurde op 1 juni jl. de Tweede Kamer de eindrapportage over de […]
juni 9, 2022
Meisjes in 2020/’21 opnieuw lager schooladvies
Meisjes in groep acht kregen in het schooljaar 2020/’21 een lager schooladvies dan in de […]
juni 9, 2022
Internetconsultatie wet Inburgering
Tot 29 juni a.s. kan je deelnemen aan een internetconsultatie over wijzigingen in het Besluit […]
juni 9, 2022
Webinar: De MR op jouw school professionaliseren
Om je werk als (G)MR-lid goed te kunnen doen, is het belangrijk dat je goed […]
juni 9, 2022
Gezocht: deelnemers kennislabs
SPRONG Voorwaarts is een anders georganiseerd netwerk van onderwijsmensen. Met oog voor eigenheid en gelijkwaardigheid wordt samengewerkt aan […]
juni 3, 2022
CMHF Pensioenbijeenkomst
Op 27 juni a.s. om 10.00 uur organiseert de CMHF in het NBC te Nieuwegein […]
juni 3, 2022
Cao-PO 2022
Op 20 mei jl. is de nieuwe cao-PO definitief vastgesteld en ondertekend door de onderwijsbonden […]
juni 3, 2022
Nederland krijgt nationaal centrum voor wetenschapscommunicatie
Minister Dijkgraaf (OCW) wil dat we als land steviger staan voor de wetenschappelijke feiten en […]
juni 3, 2022
Verantwoordingsonderzoek ministerie OCW 2021
De Algemene Rekenkamer heeft onderzoek gedaan naar het Jaarverslag 2021 en de bedrijfsvoering van het Ministerie […]
juni 3, 2022
Voorstellen kansengelijkheid en basisvaardigheden
Op 13 april jl. werd de Staat van het Onderwijs 2022 gepresenteerd. In vervolg daarop […]
juni 2, 2022
Onderhandelaarsakkoord voor nieuwe cao-mbo
Onderhandelaarsakkoord voor nieuwe cao-mbo De FvOv heeft samen met de andere onderwijsvakbonden een onderhandelaarsakkoord gesloten […]
juni 2, 2022
Onderzoek Gezondheid en Welzijn van Scholieren 2022
Aandacht voor de mentale gezondheid van de jeugd is door de coronacrisis belangrijker dan ooit. […]
juni 2, 2022
Vraagstukken bij gepersonaliseerd leren met ict
Gepersonaliseerd leren met ict heeft in de onderwijspraktijk veel verschillende betekenissen en verschijningsvormen. Scholen hebben vragen […]
juni 2, 2022
SER-advies personeelstekort maatschappelijke sectoren
De SER ziet goede mogelijkheden voor de korte termijn om de krapte op de arbeidsmarkt […]
mei 23, 2022
Voortgang cao-VO overleg
In de afgelopen weken hebben er diverse overleggen plaatsgevonden over een nieuwe cao-VO. De belangrijkste […]
mei 20, 2022
Een akkoord maar niet bij iedereen een hosanna-stemming
Gisteren hebben de FvOv-verenigingen zich uitgesproken voor het onderhandelaarsakkoord voor de cao-po. Daarmee, gegeven het feit […]
mei 20, 2022
Dialoogsessie Nationaal Programma Onderwijs op 29 juni
Nu het Nationaal Programma Onderwijs een jaar loopt leeft bij veel scholen de behoefte aan […]
mei 20, 2022
Nieuwe website met loopbaanperspectieven
In mei 2022 is de website www.loopbaanlerarenpo.nl gelanceerd. Leraren kunnen er zien wat hun ontwikkelmogelijkheden en eventuele […]
mei 20, 2022
Save the date WMS congres
Op 16 november zal het WMS congres plaatsvinden in de ReeHorst in Ede.
mei 20, 2022
Inschrijven voor de 3e landelijke conferentie vso-pro-(v)mbo
Alle jongeren uit het praktijkonderwijs, het voortgezet speciaal onderwijs en de mbo-entreeopleiding hebben talent. Dat […]
mei 20, 2022
Verkiezingen Verantwoordingsorgaan ABP
De voorlopige uitslag van de verkiezingen voor het Verantwoordingsorgaan ABP is bekend gemaakt, helaas met […]
mei 13, 2022
De cao-onderhandelingen in het voortgezet onderwijs verlopen moeizaam
De cao-VO is 1 januari jl. afgelopen en hoewel deze stilzwijgend is verlengd tot eind […]
mei 13, 2022
Masterplan Basisvaardigheden
Op 12 mei stuurde minister Wiersma zijn plannen voor de aanpak van de basisvaardigheden naar […]
mei 12, 2022
Webinar De stem van de lerende
Het Steunpunt Passend Onderwijs, het Platform Samen Opleiden & Professionaliseren en Hogeschool VIAA verzorgden een […]
mei 12, 2022
Jaarverslag Voion 2021: In dialoog met het onderwijsveld
Op 10 mei publiceerde Voion het jaarverslag over het jaar 2021. Hoe heeft Voion het […]
mei 12, 2022
Evaluatierapport referentiekaders taal en rekenen
De afgelopen maanden is in opdracht van OCW door Researchned, het Expertisecentrum Nederlands en SLO […]
mei 11, 2022
Onderzoek duurzame inzetbaarheid in het PO
Met plezier, energiek en vitaal je werk kunnen blijven doen: dat is het idee van […]
mei 6, 2022
Evaluatieonderzoek Lerarenbeurs en professionalisering
Minister Dijkgraaf (OCW) en minister Wiersma (Primair en Voortgezet Onderwijs) stuurden op 28 april jl. […]
mei 6, 2022
Aanmeldperiode voorloperstraject ‘Rijke Schooldag’ geopend
De Gelijke Kansen Alliantie nodigt scholen en gemeenten met een bestaande variant van een verlengde […]
mei 6, 2022
Sociale (on)veiligheid van docenten in beeld gebracht
De overgrote meerderheid van de docenten in het voortgezet onderwijs voelt zich veilig op school. […]
mei 6, 2022
Panelleden gezocht voor het werkendenpanel
Ben jij werknemer of werk je als zelfstandige? Ben je geïnteresseerd in het thema burn-outklachten […]
mei 6, 2022
Informatieve pensioenbijeenkomst Wet Toekomst Pensioenen
Op woensdag 30 maart heeft de Tweede Kamer de Wet Toekomst Pensioenen ontvangen. Om deze […]
april 29, 2022
Onderhandelaarsakkoord cao primair onderwijs
Op 22 april is er met minister Dennis Wiersma door de vakbonden (waaronder de FvOv) […]
april 28, 2022
Instructeursbeurs mbo
Ben je instructeur in het mbo en wil je een associate degree of een bacheloropleiding […]
april 28, 2022
Internetconsultatie studiesucces in het mbo
Iedere dag staat voor jou als docent de kwaliteit van het mbo onderwijs centraal. Want […]
april 28, 2022
Deel je kennis en ervaring op het Ontwikkeling Telt Festival 2022!
De Rijksoverheid en de SER organiseren dit jaar voor de tweede keer het Ontwikkeling Telt […]
april 28, 2022
Onderwijs voor Oekraïense vluchtelingen
Steeds meer mensen uit Oekraïne vluchten voor het oorlogsgeweld, ook naar Nederland. Zij vallen onder […]
april 28, 2022
Checklist LOB
BiOND heeft samen met LAKS en de VO-raad een checklist opgesteld dievoortbouwt op de eerder opgestelde (en […]
april 28, 2022
Minister: met spoed werken aan kerndoelen basisvaardigheden
In een brief aan de Tweede Kamer heeft minister Wiersma aangegeven nog voor de zomer […]
april 22, 2022
Onderwijsakkoord: 1,5 miljard voor het onderwijs
Elke leerling die van school komt moet goed kunnen lezen, schrijven, rekenen en weten hoe […]
april 21, 2022
Peiling van OCW over de coronamaatregelen in het onderwijs
De afgelopen twee jaar heeft veel van de onderwijssector gevraagd. Iedereen heeft steeds alles op […]
april 21, 2022
Onderzoek uitval startende docenten VO
Voion heeft onderzoek uitgevoerd naar uitval van startende docenten in het voortgezet onderwijs. Het onderzoek […]
april 21, 2022
Nationaal Groeifonds investeert via Ontwikkelkracht in duurzame versterking onderwijs
Op donderdag 14 april is bekendgemaakt dat Ontwikkelkracht financiering ontvangt van het Nationaal Groeifonds. Ontwikkelkracht […]
april 21, 2022
Oorlog in Oekraïne; handreiking OCW en lesmateriaal
De wereld is opgeschrikt door de oorlog in Oekraïne. Het houdt ons allemaal bezig, ook […]
april 21, 2022
Voortgangsrapportage NPO
Op 14 april jl. stuurde minister Wiersma de tweede voortgangsrapportage (funderend onderwijs) van het Nationaal […]
april 14, 2022
Toolkit voor nieuwe MR-leden
Om nieuwe MR-leden op weg te helpen, heeft Sterk Medezeggenschap een starterskit ontwikkeld met handige […]
april 14, 2022
Gezocht: pilotschool voor methode Veilig Werkklimaat-VO
Een school is een complexe sociale omgeving waar werknemers zich in sommige situaties onveilig kunnen […]
april 14, 2022
Verlenging subsidie Regionale aanpak personeelstekort (RAP) in 2022-2023
Het ministerie van OCW stelt ook voor het schooljaar 2022-2023 subsidie beschikbaar voor het aanpakken […]
april 14, 2022
Lancering Kennisagenda Onderwijs
Op 5 april 2022 werd de eerste Kennisagenda voor het onderwijs gelanceerd. In 2021 hebben […]
april 14, 2022
Principeakkoord cao-hbo door alle onderhandelingspartijen goedgekeurd
De leden van de vakbonden en de Vereniging Hogescholen hebben het principeakkoord cao-hbo 2022-2023 geaccordeerd. […]
april 14, 2022
Doorontwikkeling menukaart NPO en Toolkit Lesgeven en Leren
De menukaart met effectieve interventies van het Nationaal Programma Onderwijs (NPO) is aangepast. Dit betekent […]
april 8, 2022
Curriculumvernieuwing
Minister Wiersma heeft voorafgaand aan het commissiedebat op 6 april jl. een brief over de […]
april 8, 2022
Film: Effectief Leesonderwijs
De leesvaardigheid, maar ook het leesplezier van Nederlandse leerlingen daalt. De Nederlandse leerling heeft met […]
april 8, 2022
Ventilatie: hoe staat het ervoor op jouw school?
Ruimte-OK heeft een format ontwikkeld om in kaart te brengen hoe het staat met de […]
april 8, 2022
Wijziging testbeleid COVID-19
Vanaf 11 april 2022 verandert het testbeleid. Vanaf dan hoef je na een positieve zelftest geen bevestigingstest […]
april 8, 2022
Kamerbrief over verzuimcijfers en verzuimaanpak
Minister Wiersma van primair en voortgezet onderwijs informeerde op 28 maart jl. de Tweede Kamer […]
april 8, 2022
Verkiezing Leraar van het Jaar 2022: de inschrijving is geopend
De inschrijving voor de verkiezing Leraar van het Jaar 2022 is geopend. Tot en met […]
april 5, 2022
Verantwoordingsorgaan ABP: stem CMHF!
De CMHF vindt het de hoogste tijd voor indexatie van de pensioenen van alle deelnemers, […]
april 1, 2022
Stand van zaken overleg cao-PO
Werkgevers, werknemers en het ministerie van OCW zijn op dit moment constructief met elkaar in […]
maart 31, 2022
Kwaliteit hoger onderwijs overeind ondanks coronapandemie
De coronapandemie heeft ook op het hoger onderwijs een grote impact gehad. Toch bleef de […]
maart 25, 2022
C02-meters vanuit de lumpsum vergoed
Een klaslokaal dat voorzien is van frisse lucht en goede ventilatie is belangrijk voor de […]
maart 25, 2022
Onderwijs aan Oekraïense kinderen liefst bij bestaand nieuwkomersonderwijs
Alle kinderen die in Nederland verblijven hebben recht op onderwijs en zijn ook leerplichtig. Dat […]
maart 18, 2022
Overzicht verdere versoepelingen coronamaatregelen
De huidige coronavariant is minder ziekmakend en het aantal mensen dat met corona op de […]
maart 18, 2022
Inspectie: update onderzoek tijdens coronapandemie
Tijdens de coronapandemie past de Inspectie van het Onderwijs haar toezicht regelmatig aan. Per 23 […]
maart 18, 2022
Onderwijs aan nieuwkomers
Steeds meer vluchtelingen uit Oekraïne komen aan in Nederland. Er wordt volop gezorgd voor een […]
maart 18, 2022
Nationaal Programma Onderwijs: deel je ervaringen
Het ministerie van OCW wil graag in gesprek met leraren, schoolleiders en onderwijsondersteunend personeel over […]
maart 17, 2022
Gratis cursus – Steun aan vluchtelingenkinderen
Online modules voor professionals in het onderwijs die werken met vluchtelingenkinderen De eerste vluchtelingenkinderen vanuit Oekraïne […]
maart 11, 2022
ABP verkoopt resterende beleggingen in Russische bedrijven
ABP is geschokt door de Russische inval in Oekraïne en het geweld dat daarmee gepaard […]
maart 4, 2022
Verlenging bestedingstermijn Nationaal Programma Onderwijs
De bestedingstermijn van het NPO wordt met twee jaar verlengd. Ook wordt een deel van […]
februari 28, 2022
Versoepelingen coronamaatregelen
Op 25 februari gelden nieuwe versoepelingen van de coronamaatregelen. Op basis van deze versoepelingen zijn […]
februari 24, 2022
Update servicedocumenten Coronamaatregelen mbo en hbo
Naar aanleiding van de meest recente besluiten van het kabinet over de mogelijkheden om onderwijs […]
februari 24, 2022
Meldpunt long COVID
Een aantal mensen houdt langdurige klachten na een COVID besmetting. Deze zogeheten ‘long COVID’ kan […]
februari 18, 2022
Versoepelingen coronamaatregelen
Naar aanleiding van de persconferentie van 15 februari jl. worden een aantal coronamaatregelen stapsgewijs verder […]
februari 10, 2022
Extra investeringen in ventilatie
Goede luchtkwaliteit in schoolgebouwen is belangrijk en corona laat nog beter zien hoe groot het […]
februari 4, 2022
Aangepaste protocollen en richtlijnen
De protocollen en richtlijnen voor de coronamaatregelen in het onderwijs zijn opnieuw bijgewerkt per 2 […]
februari 4, 2022
Nieuwsbrief NPO: vooruitblik 2022 – leraren en schoolleiders aan het woord
In deze nieuwsbrief, specifiek over het Nationaal Programma Onderwijs (NP Onderwijs) voor het primair en […]
februari 2, 2022
Update coronamaatregelen in mbo en hbo
Naar aanleiding van de meest recente besluiten van het kabinet over de mogelijkheden om onderwijs […]
januari 28, 2022
Quarantaineregels per 26 januari versoepeld
Per 26 januari 2022 zijn de quarantaineregels verder versoepeld voor leerlingen in het funderend onderwijs. […]
januari 28, 2022
CMHF: ondanks coronapandemie 2021 goed jaar voor ABP
In 2021 steeg de actuele dekkingsgraad van ABP met 16,7% naar 110,2%, zo maakt ABP […]
januari 20, 2022
Versoepeling quarantaineregels
Naar aanleiding van de versoepeing van de quarantaineregels en adviezen met betrekking tot mondkapjes, zijn […]
januari 13, 2022
Wijziging quarantaineregels onderwijspersoneel en leerlingen
De quarantaineregels voor onderwijspersoneel en leerlingen zijn per 11 januari jl. aangescherpt. Eerdere versoepelingen zijn teruggedraaid en […]
januari 4, 2022
Primair en voortgezet onderwijs 10 januari weer open
Op 10 januari 2022 gaan de scholen in het primair en het voortgezet (speciaal) onderwijs weer […]
december 23, 2021
RIVM-rapport ventilatie van binnenruimten
Het RIVM heeft berekend wat het effect is van verschillende hoeveelheden ventilatie van binnenruimten op […]
december 23, 2021
Nieuwsbrief Nationaal Programma Onderwijs
Ben je leraar, schoolleider of schoolbestuurder primair of voortgezet onderwijs? Meld je hier aan voor de nieuwsbrief […]
november 26, 2021
Bij klachten thuisblijven of kan ik toch naar school of werk? Beslisboom aangepast
BOinK, AJN Jeugdartsen Nederland en het RIVM hebben een Beslisboom 12+ ontwikkeld voor volwassenen, werkende […]
november 14, 2021
Mogelijke scholensluiting PO: statement vakbonden en PO-Raad
Scholen in het primair onderwijs weten ondanks herhaalde oproepen van de onderwijssector nog altijd niet […]
november 2, 2021
Leervertragingen en zorgen over welzijn door corona
Als gevolg van corona hebben leerlingen in het primair en voortgezet onderwijs achterstanden opgelopen. De […]
november 2, 2021
Extra geld Nationaal Programma Onderwijs in mbo en HO vooral naar intensieve studiebegeleiding en studentenwelzijn
De impact van de coronamaatregelen op studenten is groot. Hun studieverloop en welzijn zijn de […]
oktober 15, 2021
Inspectie onderzocht gevolgen van 16 maanden corona voor het onderwijs
Welke gevolgen hadden de coronamaatregelen voor het onderwijs? Uit onderzoek van de Inspectie van het […]
september 17, 2021
Mulier Instituut: Kinderen motorisch minder vaardig na lockdown
Na de eerste lockdown vanwege corona in het voorjaar van 2020 was een groter deel […]
september 17, 2021
Praktijkkaart ‘Van thuis weer naar school’
In het kader van het Nationaal Programma Onderwijs is op verzoek van het ministerie van […]
september 3, 2021
Monitoring en evaluatie Nationaal Programma Onderwijs
Op 7 juli jl. stuurde demissionair minister Slob een brief aan de Tweede Kamer met […]
juli 15, 2021
Helpdesk NPO-gelden ook open voor leraren: 0800-424 04 24
Het ministerie van OCW heeft de helpdesk voor vragen m.b.t. het Nationaal Programma Onderwijs (NPO) […]
juli 1, 2021
Aanvullende bekostiging Nationaal Programma Onderwijs voor PO en VO
Voor schooljaar 2021-2022 krijgen alle scholen in het primair en voortgezet onderwijs per leerling een […]
juni 18, 2021
Dialoogplaat Advies- en instemmingsrechten NPO
Vanuit het Nationaal Programma Onderwijs (NPO) krijgen scholen in het funderend onderwijs extra middelen om […]
juni 4, 2021
Advies Onderwijsraad Nationaal Programma Onderwijs
De Onderwijsraad adviseert de regering het NPO te verbinden aan structurele investeringen in het onderwijs […]
juni 4, 2021
Mbo, hoger onderwijs en studentenbonden maken bezwaar tegen bezuiniging op onderwijs
De MBO Raad heeft met verbazing kennisgenomen van de bezuiniging in de Voorjaarsnota van het ministerie van […]
mei 28, 2021
Akkoord over uitwerking Nationaal Programma Onderwijs
Het Nationaal Programma Onderwijs waarmee 8,5 miljard euro voor het onderwijs is vrijgemaakt, heeft verdere […]
mei 27, 2021
Bonden sturen brief naar Kamerleden
Er is een gezamenlijke brief van de FvOv, AOb, CNV Onderwijs, FNV en LIA naar […]
mei 11, 2021
Menukaart Nationaal Programma Onderwijs
De menukaart Interventies Funderend Onderwijs van het Nationaal Programma Onderwijs is beschikbaar. Het keuzemenu met bewezen effectieve […]
mei 6, 2021
Nationaal Programma Onderwijs: Stappenplan schoolanalyse voor basis- en voortgezet onderwijs
Veel scholen en hun leerlingen hebben het moeilijk door de coronacrisis. Het is belangrijk om […]
april 22, 2021
De rol van de MR bij het Nationaal Programma Onderwijs
De coronacrisis heeft grote gevolgen voor het onderwijs. Door de sluiting van scholen en het […]
maart 25, 2021
Nationaal Programma Onderwijs
Op 23 maart jl. stuurde minister Slob in een brief aan alle schoolbesturen en scholen […]
februari 18, 2021
8,5 Miljard euro voor Nationaal Programma Onderwijs
De onderwijsministers Van Engelshoven en Slob maakten op 17 februari de plannen van het Nationaal […]
maart 18, 2020
Digitaal lesmateriaal beschikbaar
Afstandsonderwijs Heel veel partijen dragen eraan bij dat het onderwijs thuis kan doorgaan. Uitgeverijen en […]