Minder werk en meer waardering voor goede scholen

geplaatst in: Algemeen

Basisscholen, middelbare scholen en scholen in het mbo krijgen minder werk aan het inspectietoezicht. De inspectie maakt voortaan meer gebruik van de verantwoording die scholen al hebben. Ook kunnen scholen behalve het oordeel ‘voldoende’ straks ook de waardering ‘goed’ krijgen. Met de introductie van de waardering ‘goed’ krijgen scholen een stimulans om zich te verbeteren. … Lees meer

Ontwikkeling training Faciliteren professionele dialoog

geplaatst in: VO

Een goede kwaliteit van professionele dialoog (tussen schoolleiding en docenten en tussen docenten onderling) kan bijdragen aan een betere kwaliteit van het onderwijs, meer werkplezier, betere afstemming van strategische doelen en persoonlijke ontwikkeldoelen en professionele arbeidsrelaties. Scholen signaleren dat de vaardigheden om het gesprek op een goede manier te begeleiden niet altijd voldoende aanwezig zijn. … Lees meer

Medezeggenschap in onderwijs versterkt

geplaatst in: Algemeen

De Eerste Kamer heeft ingestemd met het wetsvoorstel Versterking Bestuurskracht van minister Jet Bussemaker en staatssecretaris Sander Dekker (Onderwijs). Hierdoor wordt de medezeggenschap in het onderwijs versterkt. Studenten, leerlingen, ouders en docenten krijgen meer inspraak in alle onderwijssectoren.
Minister Bussemaker is blij dat de medezeggenschap binnen onderwijsinstellingen met deze wet verstevigd wordt: Met deze wet wordt de medezeggenschap beter in positie gebracht om een bijdrage te leveren aan de kwaliteit van het onderwijs en het onderwijsbestuur. … Lees meer

Marja van der Velden wint Onderwijs Pioniers-trofee 2016

geplaatst in: Algemeen

Marja van der Velden (Cingel College in Breda, MBO) is met haar project Talent Coaching winnaar geworden van de Onderwijs Pioniers-trofee. Met haar project hoopt ze bij te dragen aan een betere aansluiting van het onderwijs op de arbeidsmarkt. Onderwijs Pioniers wordt LerarenOntwikkelFonds (LOF) Ook volgend schooljaar zullen er weer leraren uit het po, … Lees meer

De online-discussie over het Onderwijs2032-advies van de commissie Schnabel: doe ook mee!

geplaatst in: Algemeen

De discussie voeren we online op woensdag 22 juni 2016 van 20.00 tot 21.00 uur. Mede op basis van de uitkomsten van deze discussie zal een advies aan de staatssecretaris worden geformuleerd. De discussie is anoniem, zodat we een zo goed mogelijk beeld kunnen krijgen van wat leraren vinden over deze centrale vraag:
Geeft het advies van de commissie Schnabel de juiste richting voor een nieuw curriculum? … Lees meer

Onderhandelaarsakkoord cao-mbo

geplaatst in: MBO

Werkgeversorganisatie MBO Raad en werknemersorganisaties FvOv, CNV Onderwijs, AOb en FNV Overheid eruit: afgelopen zaterdag sloten zij een onderhandelaarsakkoord over een cao voor de werknemers in het middelbaar beroepsonderwijs In het akkoord hebben vakbonden en werkgevers onder meer afspraken gemaakt over het sociale zekerheidsstelsel en een loonsverhoging. … Lees meer

FvOv stemt in met onderhandelaarsakkoord cao-po

geplaatst in: PO

De leden van de FvOv-verenigingen hebben ingestemd met de cao-po. Afgelopen week sloot de mogelijkheid om digitaal te stemmen en met een percentage van boven de 90% vóór lag er een duidelijk signaal vanuit de leden.
Op dit moment wordt er druk gewerkt aan de teksten en we hopen dat de nieuwe teksten nog voor de vakantie beschikbaar zullen zijn. … Lees meer

Onderzoek eerste en tweede correctie

geplaatst in: VO

Vorig jaar was er sprake van omkering van de eerste en tweede correctie. De staatssecretaris van OCW heeft toen besloten om de omdraaiing van de volgorde met een jaar uit te stellen. Dit was na ondertekening van een verklaring met de FvOv, … Lees meer

Wat vind jij van het advies Schnabel?

geplaatst in: Algemeen

Moet er o.a. een kerncurriculum met keuzeonderdelen voor scholen komen? Welke vaardigheden en vakken verdienen daarin een prominente plek? Is meer samenhang tussen vakken nodig? Moet persoonsvorming meer aandacht krijgen? En hoe werkbaar zijn deze veranderingen? Laat weten hoe jij daarover denkt! … Lees meer

Vakbondsleden stemmen positief in met Sociaal Plan ROC Leiden

geplaatst in: MBO

Op dinsdag 31 mei jl. hebben de leden van de bonden FvOv, AOb, CNV Onderwijs, en FNV Overheid in overgrote meerderheid ingestemd met het Sociaal Plan dat de bonden met het College van Bestuur zijn overeengekomen. Dit betekent dat boventallige medewerkers van ROC Leiden gebruik kunnen maken van de regelingen die in het Sociaal Plan zijn opgenomen. … Lees meer

Onderhoud RI&E en Arbocatalogus MBO

geplaatst in: MBO

Vanaf juni 2016 vindt, in samenspraak met afgevaardigde van de FSR werkgroep veiligheid, onderhoud van de RI&E en Arbocatalogus MBO plaats. Voor de Arbocatalogus wordt gekeken naar veranderingen in wet- en regelgeving, veranderingen in beschikbare informatie, aanpassingen in het kader van ontwikkelingen stand der wetenschap en waar nodig/wenselijk uitbreiding met relevante informatie zoals praktijkvoorbeelden en informatie afkomstig uit andere branches. … Lees meer

Review of National Policies for Education: Netherlands 2016

geplaatst in: Algemeen

Deze studie is het resultaat van een grote internationale en onafhankelijke doorlichting van het Nederlands onderwijsstelsel door de OESO. De OESO voert geregeld op verzoek landenreviews uit waarin het stelsel in samenhang wordt beoordeeld.
Minister Bussemaker en staatsecretaris Dekker van OCW schreven: ‘Ondanks de in internationaal perspectief goede resultaten van ons onderwijsstelsel vinden we het belangrijk om scherp te blijven op wat er beter kan in Nederland. … Lees meer

Cao-vo 2016-2017 is een feit!

geplaatst in: VO

Nu alle partijen, naast de FvOv, de AOb, CNV-O, FNV-Overheid en de VO-raad, ja hebben gezegd tegen het onderhandelaarsakkoord is de cao een feit. Op dit moment wordt er hard gewerkt aan de vertaling van het akkoord in concrete teksten. De verwachting is dat deze teksten in juni beschikbaar komen. … Lees meer

1 2 3 4 7