Geleidelijke groei LB-functies in primair onderwijs

geplaatst in: PO

De cijfers over de functiemix in het primair onderwijs met peildatum 1 oktober 2015 zijn vorige week gepubliceerd. Regionale en individuele ondersteuning geeft impuls aan functiemix. Het functiemixpercentage laat een heel geleidelijke groei zien; het aandeel leraren in schaal LB is licht gestegen van 24,2 procent in 2014 naar 25,5 procent in 2015. … Lees meer

VCP: ‘Perspectief voor verdere uitwerking toekomstig pensioenstelsel’

geplaatst in: Pensioen

Eerste VCP-reactie op SZW Perspectiefnota pensioenen: 
‘Terecht geeft de perspectiefnota aan dat collectiviteit, solidariteit en verplichtstelling thuishoren in het pensioenstelsel van de toekomst’, aldus VCP-voorzitter Nic van Holstein. Het is positief dat het kabinet verder wil gaan met het uitwerken van het toekomstig pensioenstelsel langs de lijnen door de SER geschetst. … Lees meer

Oproep aan alumni Radboud Docenten academie

geplaatst in: HBO/WO

De Radboud Docenten Academie betrekt alumni bij de advisering aan studenten en het verzorgen van opleidingen. Ook spelen zij een rol bij de arbeidsmarktoriëntatie van huidige studenten. Goede relaties werken in het voordeel bij het gezamenlijk ontwikkelen van innovatieve projecten voor het voortgezet onderwijs. … Lees meer

Sollicitanten gezocht: (nieuwe!) vacatures voor leraren bij de Onderwijscoöperatie

geplaatst in: Algemeen

De Onderwijscoöperatie zoekt leraren voor diverse functies. De werkzaamheden starten aan het begin van het nieuwe schooljaar.   

Leden adviescommissie NRO (nieuwe vacatures!);
Ambassadeur Onderwijscoöperatie;
Begeleider peer review.

De Onderwijscoöperatie is van, voor en door de leraar. Bij de Onderwijscoöperatie werken daarom een paar honderd mensen uit de sectoren die zij vertegenwoordigt: leraren basis-, … Lees meer

Vakcentrale VCP spreekt zich als eerste uit over SER-verkenning pensioenen

geplaatst in: Pensioen

De Vakcentrale voor Professionals (VCP) is voorzichtig positief over het door de SER uitgewerkte pensioencontract. ‘Een persoonlijk pensioenvermogen met collectieve risicodeling is voor de VCP duidelijk een stip op de horizon als het nieuwe toekomstbestendige pensioencontract. Er moet bij de verdere uitwerking dan wel aan een aantal randvoorwaarden en uitgangspunten worden voldaan’, … Lees meer

Meedoen, animatiefilm over ontwikkeling in onderwijs en zorg

geplaatst in: Algemeen

Alle mensen zijn verschillend, maar met elkaar vormen we één samenleving. Het is belangrijk dat kinderen al op school leren dat iedereen anders is. En dat je van elkaar kunt leren. Want dat legt de basis voor een gezamenlijke toekomst. In Nederland gaan steeds meer leerlingen, … Lees meer

Op weg naar 100% bevoegd gegeven lessen

geplaatst in: VO

Leerlingen op middelbare scholen hebben in 2014 bijna altijd les gekregen van een bevoegde docent. Een kleine 95% van de lessen werd gegeven door een voor het vak bevoegde docent of een leraar in opleiding. ‘De afgelopen jaren is er veel vooruitgang geboekt. … Lees meer

Primair onderwijs: De beste leraar voor de klas vraagt structureel om 500 miljoen extra

geplaatst in: PO

De sociale partners van het primair onderwijs, waaronder de FvOv, vragen de politiek hun gezamenlijke ambitie ter harte te nemen en hoog op de politieke agenda te plaatsen: ‘De beste leraar voor de klas vraagt om een extra investering!’.
Het primair onderwijs staat voor de opgave om de beste leerkrachten aan te trekken en te behouden met een bij deze ambitie passend arbeidsvoorwaardenpakket. … Lees meer

Minder werk en meer waardering voor goede scholen

geplaatst in: Algemeen

Basisscholen, middelbare scholen en scholen in het mbo krijgen minder werk aan het inspectietoezicht. De inspectie maakt voortaan meer gebruik van de verantwoording die scholen al hebben. Ook kunnen scholen behalve het oordeel ‘voldoende’ straks ook de waardering ‘goed’ krijgen. Met de introductie van de waardering ‘goed’ krijgen scholen een stimulans om zich te verbeteren. … Lees meer

Ontwikkeling training Faciliteren professionele dialoog

geplaatst in: VO

Een goede kwaliteit van professionele dialoog (tussen schoolleiding en docenten en tussen docenten onderling) kan bijdragen aan een betere kwaliteit van het onderwijs, meer werkplezier, betere afstemming van strategische doelen en persoonlijke ontwikkeldoelen en professionele arbeidsrelaties. Scholen signaleren dat de vaardigheden om het gesprek op een goede manier te begeleiden niet altijd voldoende aanwezig zijn. … Lees meer

Medezeggenschap in onderwijs versterkt

geplaatst in: Algemeen

De Eerste Kamer heeft ingestemd met het wetsvoorstel Versterking Bestuurskracht van minister Jet Bussemaker en staatssecretaris Sander Dekker (Onderwijs). Hierdoor wordt de medezeggenschap in het onderwijs versterkt. Studenten, leerlingen, ouders en docenten krijgen meer inspraak in alle onderwijssectoren.
Minister Bussemaker is blij dat de medezeggenschap binnen onderwijsinstellingen met deze wet verstevigd wordt: Met deze wet wordt de medezeggenschap beter in positie gebracht om een bijdrage te leveren aan de kwaliteit van het onderwijs en het onderwijsbestuur. … Lees meer

Marja van der Velden wint Onderwijs Pioniers-trofee 2016

geplaatst in: Algemeen

Marja van der Velden (Cingel College in Breda, MBO) is met haar project Talent Coaching winnaar geworden van de Onderwijs Pioniers-trofee. Met haar project hoopt ze bij te dragen aan een betere aansluiting van het onderwijs op de arbeidsmarkt. Onderwijs Pioniers wordt LerarenOntwikkelFonds (LOF) Ook volgend schooljaar zullen er weer leraren uit het po, … Lees meer

De online-discussie over het Onderwijs2032-advies van de commissie Schnabel: doe ook mee!

geplaatst in: Algemeen

De discussie voeren we online op woensdag 22 juni 2016 van 20.00 tot 21.00 uur. Mede op basis van de uitkomsten van deze discussie zal een advies aan de staatssecretaris worden geformuleerd. De discussie is anoniem, zodat we een zo goed mogelijk beeld kunnen krijgen van wat leraren vinden over deze centrale vraag:
Geeft het advies van de commissie Schnabel de juiste richting voor een nieuw curriculum? … Lees meer

Onderhandelaarsakkoord cao-mbo

geplaatst in: MBO

Werkgeversorganisatie MBO Raad en werknemersorganisaties FvOv, CNV Onderwijs, AOb en FNV Overheid eruit: afgelopen zaterdag sloten zij een onderhandelaarsakkoord over een cao voor de werknemers in het middelbaar beroepsonderwijs In het akkoord hebben vakbonden en werkgevers onder meer afspraken gemaakt over het sociale zekerheidsstelsel en een loonsverhoging. … Lees meer

FvOv stemt in met onderhandelaarsakkoord cao-po

geplaatst in: PO

De leden van de FvOv-verenigingen hebben ingestemd met de cao-po. Afgelopen week sloot de mogelijkheid om digitaal te stemmen en met een percentage van boven de 90% vóór lag er een duidelijk signaal vanuit de leden.
Op dit moment wordt er druk gewerkt aan de teksten en we hopen dat de nieuwe teksten nog voor de vakantie beschikbaar zullen zijn. … Lees meer

Onderzoek eerste en tweede correctie

geplaatst in: VO

Vorig jaar was er sprake van omkering van de eerste en tweede correctie. De staatssecretaris van OCW heeft toen besloten om de omdraaiing van de volgorde met een jaar uit te stellen. Dit was na ondertekening van een verklaring met de FvOv, … Lees meer

Wat vind jij van het advies Schnabel?

geplaatst in: Algemeen

Moet er o.a. een kerncurriculum met keuzeonderdelen voor scholen komen? Welke vaardigheden en vakken verdienen daarin een prominente plek? Is meer samenhang tussen vakken nodig? Moet persoonsvorming meer aandacht krijgen? En hoe werkbaar zijn deze veranderingen? Laat weten hoe jij daarover denkt! … Lees meer

Vakbondsleden stemmen positief in met Sociaal Plan ROC Leiden

geplaatst in: MBO

Op dinsdag 31 mei jl. hebben de leden van de bonden FvOv, AOb, CNV Onderwijs, en FNV Overheid in overgrote meerderheid ingestemd met het Sociaal Plan dat de bonden met het College van Bestuur zijn overeengekomen. Dit betekent dat boventallige medewerkers van ROC Leiden gebruik kunnen maken van de regelingen die in het Sociaal Plan zijn opgenomen. … Lees meer

Onderhoud RI&E en Arbocatalogus MBO

geplaatst in: MBO

Vanaf juni 2016 vindt, in samenspraak met afgevaardigde van de FSR werkgroep veiligheid, onderhoud van de RI&E en Arbocatalogus MBO plaats. Voor de Arbocatalogus wordt gekeken naar veranderingen in wet- en regelgeving, veranderingen in beschikbare informatie, aanpassingen in het kader van ontwikkelingen stand der wetenschap en waar nodig/wenselijk uitbreiding met relevante informatie zoals praktijkvoorbeelden en informatie afkomstig uit andere branches. … Lees meer

Review of National Policies for Education: Netherlands 2016

geplaatst in: Algemeen

Deze studie is het resultaat van een grote internationale en onafhankelijke doorlichting van het Nederlands onderwijsstelsel door de OESO. De OESO voert geregeld op verzoek landenreviews uit waarin het stelsel in samenhang wordt beoordeeld.
Minister Bussemaker en staatsecretaris Dekker van OCW schreven: ‘Ondanks de in internationaal perspectief goede resultaten van ons onderwijsstelsel vinden we het belangrijk om scherp te blijven op wat er beter kan in Nederland. … Lees meer

Cao-vo 2016-2017 is een feit!

geplaatst in: VO

Nu alle partijen, naast de FvOv, de AOb, CNV-O, FNV-Overheid en de VO-raad, ja hebben gezegd tegen het onderhandelaarsakkoord is de cao een feit. Op dit moment wordt er hard gewerkt aan de vertaling van het akkoord in concrete teksten. De verwachting is dat deze teksten in juni beschikbaar komen. … Lees meer

Workshops Lerarencongres 2016 aanmelden tot en met 12 juni

geplaatst in: Algemeen

Het Lerarencongres 2016 op 7 en 8 oktober belooft weer een mooie inhoudelijke ontmoeting te worden waar kennisdeling en de professionele dialoog centraal staan. De aanmeldperiode voor bijdragen aan het programma is verlengd tot en met 12 juni. We zijn dit jaar te gast bij het ROC Midden Nederland in Amersfoort. … Lees meer

NRO-onderwijsprijs 2016

geplaatst in: Algemeen

De NRO-onderwijsprijs wordt dit jaar voor het eerst uitgereikt. Tot 30 juni 2016 is het mogelijk om mee te dingen naar de NRO-verbindingsprijzen die elk 2000 euro bedragen! Ze worden op 2 november 2016 tijdens het NRO-congres uitgereikt.
Leraren en andere onderwijsprofessionals, … Lees meer

Wijs met werkdruk in het hbo – Seminar

geplaatst in: HBO/WO

Hogescholen hebben op verschillende manieren aandacht voor werkdruk. De kennis over werkdruk en een succesvolle aanpak hiervan neemt toe. Benieuwd hoe collega´s werkdruk aanpakken en wil je meer weten over de nieuw ontwikkelde instrumenten van Zestor? Dan ben je van harte welkom op donderdag 16 juni in Utrecht. … Lees meer

Arboscan-VO vernieuwd

geplaatst in: VO

De geactualiseerde versie van de Arboscan-VO is een stuk compacter dan de vorige. Zo is het aantal modules teruggebracht tot 21. Op verzoek van de NVON zijn de modules voor scheikunde, natuurkunde en biologie samengevoegd tot de module ‘BINAS practicumlokalen en kabinetten’ en zijn de modules ‘werkbelasting’, … Lees meer

Aanvraagronde Lerarenbeurs 2016

geplaatst in: Algemeen

Tot 1 juli 2016 kunnen leraren in het primair en voortgezet onderwijs, MBO en HBO een Lerarenbeurs aanvragen voor een master- of bachelorstudie. De beurs bestaat uit twee subsidies. De leraar ontvangt subsidie voor studiekosten, studiemiddelen en reiskosten. Elke leraar kan maximaal € 7.000 per jaar ontvangen om collegegeld te betalen en maximaal € 700 voor studie- en reiskosten. … Lees meer

Adviestabel opsturen examens

geplaatst in: VO

In deze tabel staat per vak en examen aangegeven op welke dag de examens binnen zouden moeten zijn bij de tweede corrector en weer terug zouden moeten zijn bij de eerste corrector, om te bereiken dat beiden voldoende nakijktijd hebben. … Lees meer

De 8e Onderwijskamer op 4 april 2016 – NRO en Onderwijs2032

geplaatst in: Algemeen

Jelle Kaldewaij van het Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek was onze gast. Wat is het NRO? Hoe wil het NRO docenten bereiken? Welke aanbevelingen en ideeën zijn er vanuit de FvOv? De stand van zaken Onderwijs2032 kwam ook aan de orde. Hierbij speelde enerzijds de snelheid waarmee de staatssecretaris verder wil naar de ontwerpfase en anderzijds de Onderwijscoöperatie (waaronder de vakverenigingen van FvOv en Platform VVVO) die een tussenfase wil inlassen om leraren beter te kunnen raadplegen. … Lees meer

Onderhandelaarsakkoord CAO PO 2016-2017

geplaatst in: Algemeen

Het is er dan toch nog van gekomen. In de vroege ochtend van Koningsdag zijn bonden (waaronder de FvOv) en de PO-raad alsnog tot een akkoord gekomen. De belangrijkste onderwerpen zijn: loonsverhoging, vervangen van leerkrachten en een aanpassing van het stelsel van uitkeringen voor het Bijzonder Onderwijs vanwege het invoeren van de Transitievergoeding en het inkorten van de wettelijke WW. … Lees meer

Onderwijs 2032 Een Verdiepingsfase

geplaatst in: Algemeen

In de afgelopen weken heeft er druk overleg plaatsgevonden tussen de Onderwijscoöperatie (OC) en de staatssecretaris van OCW Sander Dekker. Onderwerp van gesprek was het vervolg op het advies van het platform Onderwijs2032. De lidorganisaties van de Onderwijscoöperatie, waaronder de FvOv, … Lees meer

De professionele standaard, fase 2

geplaatst in: Algemeen

In september 2015 is de Onderwijscoöperatie begonnen met de ontwikkeling van de professionele standaard. De OC kent veel verschillende activiteiten, zoals de bekwaamheidseisen en het lerarenregister. Maar die zijn met name gericht op de buitenkant van de professie: eer, status en organisatie. … Lees meer

Een klein pensioen moet pensioenbestemming behouden

geplaatst in: Pensioen

De VCP is van mening dat ook kleine pensioenen hun pensioenbestemming moeten behouden en zo min mogelijk moeten worden afgekocht. Zeker in een tijd met steeds meer korte en flexibele arbeidscontracten maken vele kleine pensioenen samen een belangrijk deel van het pensioen uit. … Lees meer

Gezamenlijke verklaring sociale partners CAO-VO / opzeggen verlengde dienstverbanden voor bepaalde tijd

geplaatst in: VO

Op 1 juli 2015 is het nieuwe ontslagrecht in werking getreden, conform de Wet Werk en Zekerheid (WWZ). In de huidige CAO-VO is een en ander opgenomen over de wijze van beëindiging van verlengde dienstverbanden.
Mocht hierover onduidelijkheid bestaan, dan wensen sociale partners te benadrukken dat het hier gaat om de ‘oude’ vorm van opzeggen, … Lees meer

Gezamenlijk bericht van sociale partners CAO-VO / professionaliseringsbudget

geplaatst in: VO

Onlangs heeft de Bezwarencommissie CAO-VO een uitspraak gedaan over het individuele professionaliseringsbudget van 83 uur. De commissie heeft het artikel waarin dit budget is vastgelegd zo geïnterpreteerd, dat het budget niet naar rato hoeft te worden toegekend bij parttimers. Sociale partners verklaren hiermee dat deze uitleg niet conform de intentie van cao-partijen is. … Lees meer

WWZ krijgt kans zich in de kern te bewijzen

geplaatst in: Algemeen

Sociale partners – waaronder VCP-  hebben afgelopen maand in de Stichting van de Arbeid de signalen vanuit het MKB zorgvuldig geanalyseerd. ‘Het is belangrijk te constateren dat het te vroeg is om gefundeerde uitspraken te doen over de werking van de Wet Werk en Zekerheid. … Lees meer

Onderwijsprofessionals optimaal laten profiteren van wetenschappelijk onderzoek

geplaatst in: Algemeen

Docenten willen graag weten wat nu écht werkt in hun onderwijspraktijk. Helaas ontbreekt het hen vaak aan tijd om zelf op zoek te gaan naar een wetenschappelijk gefundeerd antwoord op hun onderwijsvraag. Om het onderwijs maximaal te laten profiteren van wetenschappelijk onderzoek heeft het Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek (NRO) de Kennisrotonde en de Kennisportal Onderwijs gelanceerd. … Lees meer

Ook studiebeurs voor onderwijsmasters Informatica

geplaatst in: VO

Universitaire studenten die na hun bachelor of master een universitaire lerarenopleiding of educatieve master in het schoolvak Informatica gaan volgen, ontvangen een studiebeurs van 5000 euro. Er is een tekort aan docenten Informatica in het voortgezet onderwijs en daarom investeert het ministerie van OCW mee in de opleiding van leraren. … Lees meer

Aanmelden Vierslagleren 2016-2017!

geplaatst in: VO

Schoolbesturen voor voortgezet onderwijs kunnen van 1 april t/m 30 juni 2016 lerarenduo’s aanmelden voor Vierslagleren. De aanmelding kan online worden gedaan via de website van Voion.
Hoe werkt Vierslagleren?
Vierslagleren is een eenvoudige regeling, die extra vrijstelling biedt aan leraren die een eerstegraads of tweede bevoegdheid willen halen in een tekortvak. … Lees meer

Een nieuwe cao voor het Voortgezet Onderwijs!

geplaatst in: VO

Na een bijzonder lang onderhandelingstraject van 14 maanden zijn de FvOv, AOb, FNV Overheid, CNV-Onderwijs en de VO-raad een onderhandelaarsakkoord overeengekomen over een nieuwe cao voor het Voortgezet Onderwijs. Onderdeel van dit akkoord is de vertaling van de afspraken uit het loonruimteakkoord (voor 2016 een loonsverhoging van 3%). … Lees meer

Sociale partners PO besluiten tot bemiddelaar voor cao-onderhandelingen

geplaatst in: PO

De sociale partners in het primair onderwijs hebben Raad van State-lid Hans Borstlap bereid gevonden om als bemiddelaar op te treden bij de onderhandelingen over een nieuwe cao voor het PO.
Vakbonden en PO-raad kwamen gistermiddag bij elkaar om te bespreken hoe er ondanks de afgebroken onderhandelingen zo snel mogelijk een nieuwe cao voor het primair onderwijs kan worden gesloten. … Lees meer

Meldpunt Regeldruk PO is open!

geplaatst in: PO

Tot 31 mei kunnen leerkrachten, onderwijsondersteuners en schoolleiders uit het primair onderwijs terecht bij het Meldpunt Regeldruk PO voor klachten over registratieverplichtingen. Het meldpunt is een initiatief van OCW, PO-Raad en vakbonden. Doel: inzicht krijgen in de bronnen van registratieverplichtingen. … Lees meer

De rol van schoolleiders en bestuurders bij peer review

geplaatst in: Algemeen

Leraren willen een hoge kwaliteit onderwijs bieden. Daar is professionalisering onlosmakelijk mee verbonden. Ook schoolleiders en bestuurders willen graag dat leraren zich ontwikkelen om het onderwijs bij te stellen en te verbeteren. De kritische blik van vakgenoten, in de vorm van peer review, … Lees meer

Meer aandacht nodig voor kinderen met een taalontwikkelingsstoornis

geplaatst in: PO

‘Er zijn kinderen die niet in VVE (de peutermethode die ontwikkeld is om kinderen met een taalachterstand te helpen, red.) thuishoren. Ze hebben een taalontwikkelingsstoornis en geen taalachterstand’, zegt Astrid Roest van de Nederlandse Vereniging van Logopedie en Foniatrie. De logopediste benaderde De Monitor naar aanleiding van het onderzoek naar voor- en vroegschoolse educatie (VVE). … Lees meer

CAO-overleg Primair Onderwijs gestrand

geplaatst in: PO

Sociale partners in het Primair Onderwijs hebben het overleg over een nieuwe cao op woensdag 30 maart afgebroken. Het grote struikelblok was daarbij het vervangingsvraagstuk in relatie tot de WWZ.
De PO-Raad, waarin de werkgevers zijn vertegenwoordigd, ging niet in op het bod van de bonden dat voorzag in een flinke oprekking van de mogelijkheden om binnen de nieuwe wet werknemers bij vervanging flexibel in te zetten. … Lees meer

Zorgen over pensioenen

geplaatst in: Pensioen

De laatste stap binnen het programma van de ECB (Europese Centrale Bank) heeft de rente waarmee de pensioenfondsen hun verplichtingen moeten berekenen wederom verder omlaag gebracht. Gevolg is dat de dekkingsgraden verder omlaag zijn gegaan: voor ABP en PFZW zelfs onder de kritische dekkingsgraad. … Lees meer

Versterking van functiemix po gaat van start

geplaatst in: PO

De sociale partners, waaronder de FvOv, en OCW geven een extra kwalitatieve impuls aan de versterking van de functiemix. Met deze impuls wordt gezamenlijk ingezet op het versterken van het personeelsbeleid in het primair onderwijs met de functiemix als instrument. Alle schoolbesturen in het primair onderwijs kunnen sinds deze week een eerste stap zetten door 10 vragen te beantwoorden. … Lees meer

Online lerarenpool voor onderwijs aan vluchtelingenkinderen

geplaatst in: PO

Vanaf nu kunnen schoolbesturen in het basisonderwijs via een online pool leerkrachten zoeken voor het onderwijs aan vluchtelingenklassen. En omgekeerd kunnen leerkrachten zich daarin opgeven om tijdelijk lessen te geven. Volgens het COA zijn er half maart ruim 4400 vluchtelingenkinderen in de basisschoolleeftijd. … Lees meer

Nomineer nu jouw leraar!

geplaatst in: Algemeen

Ken jij een geweldige leraar die zijn leerlingen en collega’s dagelijks weet te inspireren? Een leraar die zijn vak verstaat en die als ambassadeur vakmanschap en passie uitstraalt. Nomineer die leraar dan voor de Verkiezing Leraar van het Jaar 2016.
Tot en met vrijdag 9 mei a.s. … Lees meer

Zorgvuldigheid voorop bij wijziging curriculum

geplaatst in: Algemeen

De lidorganisaties van de Onderwijscoöperatie, waaronder de FvOv, vragen in een brief aan staatssecretaris Dekker om een tussenfase in te lassen in het curriculumtraject Onderwijs2032.

Deze periode, tot 1 december 2016, zal in het teken staan van het bereiken van een zo breed mogelijk draagvlak onder de leraren en vakverenigingen voor de wijziging van het curriculum. … Lees meer

Nieuwe versie Kijkwijzer professionele ruimte

geplaatst in: VO

In de Kijkwijzer professionele ruimte van Voion vindt u achtergronden en werkvormen om de dialoog in school op gang te brengen. Op basis van feedback tijdens bijeenkomsten met scholen die aan de slag zijn gegaan met de Kijkwijzer is deze nu verrijkt met voorbeelden en hulpmiddelen. … Lees meer

Gezocht: ambassadeurs!

geplaatst in: Algemeen

Ben jij die enthousiaste leraar, met passie en trots voor het beroep? Heb jij zin om met collega’s uit het land in gesprek te gaan over professionele ontwikkeling, de nieuwe wettelijke positie van leraren in het onderwijs, de mogelijkheden van het lerarenregister en de activiteiten van de Onderwijscoöperatie? … Lees meer

Aanmelden diversen!

geplaatst in: Algemeen

Jezelf als leraar verder ontwikkelen, wie is jouw leraar van het jaar en ben jij al registerleraar?
Aanmelden kan bij de Onderwijscoöperatie!

Onderwijs Pioniers MBO
3e ronde LerarenOntwikkelFonds
Leraar van het jaar 2016
Registerleraar … Lees meer

Staatssecretaris Dekker pakt onbevoegd lesgeven aan

geplaatst in: VO

Alle lessen in het voortgezet onderwijs moeten worden gegeven door daartoe bevoegde leraren (of leraren in opleiding) om de kwaliteit van het onderwijs te garanderen en te verbeteren. Dit is afgesproken in het Nationaal Onderwijsakkoord. Besturen en scholen moeten onbevoegde leraren stimuleren om een bevoegdheid te halen. … Lees meer

Professionele standaard

geplaatst in: Algemeen

Hoe ver moeten leraren gaan in het opstellen van een standaard? Gaan we daadwerkelijk gedragsnormen afspreken? Door middel van verschillende activiteiten wil de Onderwijscoöperatie achterhalen welke waarden breed gedragen worden door de beroepsgroep, zodat we de professionele standaard op basis daarvan inhoud kunnen geven. … Lees meer

Debat: Vernieuwing van onderwijs door benutten meer ruimte en tijd

geplaatst in: VO

Hoe kunt u als school ruimte creëren voor vernieuwing van onderwijs door optimaal gebruik te maken van de soepelere regels voor onderwijstijd? Er zijn ruimere mogelijkheden om lessen onder verantwoordelijkheid van de docent vorm te geven. Hoe benut u deze mogelijkheden om meer tijd en ruimte voor leraren te creëren voor ontwikkeling en verlaging van de werkdruk? … Lees meer

HBO eerste onderwijssector met cao in 2016

geplaatst in: HBO/WO

Op vrijdag 19 februari jl. hebben FvOv, AOb, FNV Overheid, CNV Onderwijs en de Vereniging Hogescholen een principeakkoord bereikt over een nieuwe, vooruitstrevende cao in het hbo. De duurzame inzetbaarheid van medewerkers in het hbo wordt verder versterkt door de aandacht voor mobiliteit ‘van werk naar werk’ en werknemers krijgen een structurele loonsverhoging van 3,65% per 1 april. … Lees meer

Participatie van de vakverenigingen in vervolgfase Onderwijs 2032

geplaatst in: Algemeen

Met belangstelling hebben de vakgerichte verenigingen, verenigd in FvOv en Platform VVVO, kennis genomen van het eindadvies van het Platform Onderwijs 2032.
FvOv en Platform VVVO stuurden gezamenlijk deze brief aan staatsecretaris Dekker met het verzoek om de vakverenigingen een substantiële rol toe te kennen in de ontwerpfase van het nieuwe curriculum. … Lees meer

NVS-NVL zoekt bevlogen bestuursleden!

geplaatst in: Algemeen

De NVS-NVL is een vereniging in transitie! Binnen de dynamische omgeving van het onderwijs staat de vereniging voor de uitdaging om (blijvend) te vernieuwen, flexibel in te spelen op actuele ontwikkelingen en leden te binden en te activeren. Ter versterking van het huidige bestuur zoekt de NVS-NVL met ingang van 1 juli 2016 twee leden voor het Algemeen Bestuur om met ons deze uitdaging aan te gaan. … Lees meer

Flexibele AOW is een goed plan

geplaatst in: Pensioen

De VCP vindt een flexibele AOW-leeftijd en een deeltijd-AOW gewenst, omdat het meer maatwerk mogelijk maakt en tegemoetkomt aan de gewenste keuzevrijheid ten aanzien van de wenselijke pensioeningangsdatum van mensen. Deze keuzevrijheid kan maatschappelijke opbrengsten met zich meebrengen. Onderzoek is er al voldoende gedaan, … Lees meer

VierSlagLeren: meld uw lerarenduo’s aan voor 2016-2018

geplaatst in: PO

Een ideaal, maar haalbaar vooruitzicht: een of meer startende leerkrachten aannemen voor uw school(bestuur). Startende en zittende leerkrachten volgen een hbo of universitaire master die hen breder opleidt en duurzaam inzetbaar maakt. U ontvangt een aanzienlijke financiële tegemoetkoming in de verletkosten van de zittende leerkracht. … Lees meer

Meer ruimte voor maatwerk

geplaatst in: VO

Scholieren krijgen het recht om hun beste vak op een hoger niveau te volgen. Als hun school dat niet wil of kan, moet deze een heel goede reden hebben. Dat schreef staatssecretaris Dekker 16 februari jl. in een brief aan de Tweede Kamer. … Lees meer

Stimuleringsregeling ‘Professionaliseren doe je samen’

geplaatst in: HBO/WO

Zestor heeft een stimuleringsregeling voor activiteiten gericht op professionalisering en teamontwikkeling. Deze stimuleringsregeling richt zich op teams die (nog) geen adequate werkwijze hebben om tot een professionaliseringsinzet te komen op teamniveau en dit wel graag willen ontwikkelen en inbedden in de reguliere manier van werken. … Lees meer

Kabinet compenseert verhoging ABP-premiestijging van 1%

geplaatst in: Algemeen

Het kabinet heeft besloten om de premieopslag waartoe het ABP heeft besloten (per 1 april met 1%) te compenseren. Daarmee komt een eind aan de onzekerheid over de betaalbaarheid van het loonruimte-akkoord over 2016 (3% loonsverhoging vanaf 1 januari) en komt een nieuwe cao in PO, … Lees meer

Peilen behoefte aan lerarenpool voor vluchtelingenkinderen

geplaatst in: PO

Door de groeiende toestroom aan vluchtelingenkinderen neemt de vraag naar onderwijs, zoals voor vluchtelingenklassen, toe. Hiervoor zijn extra en gespecialiseerde leraren nodig die schoolbesturen niet altijd voorhanden hebben. Is de komst van een pool met daarin de juiste leraren hiervoor een goede oplossing? … Lees meer

Onderhandelingen over CAO MBO hervat

geplaatst in: MBO

De FvOv heeft samen met de andere bonden en de werkgeversorganisatie MBO Raad op 3 februari jl. de onderhandelingen hervat over een nieuwe CAO MBO.
Het recent genomen besluit van pensioenfonds ABP om de pensioenpremies met 1 procentpunt te verhogen per april 2016 is daarbij aan de orde geweest. … Lees meer

Studiedag Kunst algemeen op 21 maart 2016

geplaatst in: VO

De studiedagcommissie van de kunstvakverenigingen BDD, VLS en VONKC nodigt u uit! 
Kom inspiratie op doen en geef elkaar de fijne kneepjes van theorie en vakdidactiek van de andere kunstvakdiciplines mee.  Het thema van de dag is Interdisciplinair – multidisciplinair – transdisciplinair.  … Lees meer

De menselijke maat in het mbo: het vervolg

geplaatst in: MBO

De MBO Raad, de JOB (Jongerenorganisatie beroepsonderwijs), het Platform Raden van Toezicht mbo-instellingen en het Platform Medezeggenschap MBO hebben op 25 januari jl. een gezamenlijke brief gestuurd aan de Vaste Kamercommissie voor OCW over de menselijke maat in het mbo.  … Lees meer

Meer academische leraren door vernieuwde masteropleidingen

geplaatst in: HBO/WO

Universitaire lerarenopleidingen worden flexibeler ingericht en gaan studenten beter voorbereiden op het werk voor de klas. Op voorstel van de VSNU maakt minister Bussemaker de vernieuwing van de masteropleidingen mogelijk. De bewindsvrouw schrijft dit in een brief aan de Tweede Kamer. … Lees meer

LOF: Baanbrekende ideeën van leraren voor beter onderwijs

geplaatst in: PO, VO

Het project Topklas Robotica, om goed beslagen en vaardig naar de middelbare school te gaan, het ontwikkelen van een biologieboek zonder lesmethode, Science on Stage, waarbij bètadocenten hun beste lesideeën uitwisselen en een groep 0 voor pientere kleuters. Enkele voorbeelden van initiatieven die leraren uit PO en VO de komende tijd gaan uitwerken met subsidie van het LOF. … Lees meer

ABP voert opslag op kostendekkende premie in van 1%

geplaatst in: Pensioen

Pensioenfonds ABP voert naar verwachting een opslag op de premie in van 1% per 1 april 2016. Deze opslag op de kostendekkende premie is nodig omdat de financiële positie van het fonds eind december 2015 niet toereikend was. De dekkingsgraad van het fonds kwam toen uit op 97,2%. … Lees meer

Debatreeks Samen leiding geven aan schoolontwikkeling

geplaatst in: PO, VO

27 januari PO: Debat over school en maatschappelijke dynamiek
3 februari VO: Een ander perspectief op taakbeleid en werkdruk

Lange discussies over hoeveel uren voor bepaalde taken staan, leiden mede tot een groter gevoelde werkdruk. Het is lastig om onder druk tot een ander perspectief te komen. … Lees meer

Vrouw op hogeschool verdient minder dan man

geplaatst in: HBO/WO

Een vrouw die voor een hogeschool werkt, krijgt minder salaris dan haar mannelijke collega. Het verschil is bijna 11 procent. Dat kan te maken hebben met het niveau van de functie, werkervaring en de manier waarop iemand functioneert, ‘maar een deel van het verschil is onverklaarbaar’, … Lees meer

Overzicht premies en belastingen 2016

geplaatst in: Algemeen

Op 22 december jl. heeft de Eerste Kamer ingestemd met het gewijzigde Belastingplan 2016. De VCP, waartoe de FvOv behoort, heeft weer een overzicht waarin de belangrijkste wijzigingen in de premies en belastingen op het gebied van werk, inkomen en vermogen staan vermeld. … Lees meer

Project Versterking Medezeggenschap gaat door!

geplaatst in: Algemeen

Vanaf 1 januari 2016 gaat het project Versterking Medezeggenschap met een aantal activiteiten door. Het was oorspronkelijk de bedoeling dat het project slechts anderhalf jaar zou duren. Het ministerie van OCW heeft echter aangegeven nog drie jaar geldelijke ondersteuning te bieden. … Lees meer

Eerste Onderwijskamer op 2 juni 2014 – Het advies van de Onderwijsraad ‘Een eigentijds curriculum’

geplaatst in: Algemeen

In aanwezigheid van vertegenwoordigers van Levende Talen, de NVvW (wiskunde), NVON (natuurwetenschappen), VONKC (-beeldende-kunstvakken), NVS-NVL (schooldecanen-leerlingbegeleiders), VLS (schoolmuziek), KVLO (lichamelijke opvoeding), NVOP (onderwijspersoneel) heeft de eerste bijeenkomst van de Onderwijskamer (OK) op 2 juni plaats gevonden. Op de agenda stond als belangrijkste onderwerp bespreking van het advies van de Onderwijsraad ‘Een eigentijds curriculum’. … Lees meer